Sağlık Hizmetleri Ve Hasta Memnuniyeti

Tevfik Yazan, Serkan Şengül, Ahmet Girgin
2018 Acta Medica Alanya  
ÖZ Amaç: Çalışmanın amacı, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi polikliniklerine başvuran yabancı turistlerin memnuniyet düzeylerinin belirlenmesidir. Yöntem: Anket yöntemi uygulanan bu çalışmada veri toplama formu iki bölümden oluşmuş olup birinci bölümde hastaların kişisel sosyal özelliklerinin saptanmasına yönelik sorular ve ikinci bölümde ise hasta memnuniyetine yönelik çoktan seçmeli 5'li likert tipi 30 adet sorudan oluşan ölçek kullanılmıştır. Bu amaç
more » ... usunda faktör analizi yöntemi kullanılmıştır. Demografik değişkenlerin her biri için ise varyans analizleri uygulanmıştır. Bulgular: Varyans analizleri sonucunda 'hastane fiziksel düzeni' faktörü ile cinsiyet grupları arasında anlamlı bir farklılığın olduğu, 'poliklinik işlemleri', 'doktorlar' ve 'uluslararası hasta birimi' faktörleri açısından "Alanya'da Bulunma Nedeni" arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu, UHB faktörü açısından eğitim seviyesi grupları arasında istatistiksel olarak bir farklılığın olduğu, PI ve Dr faktörleri açısından yaş grupları arasında istatistiki olarak farklılığın olduğu, her iki grupta da 65 ve üstü yaş grubunda yer alan kısa veya uzun süreliğine Alanya'da bulunan yabacı turistlerin cevaplarının sıra değerlerinin ortalamasının en yüksek olmasından dolayı farklılığın kaynaklandığı tespit edilmiştir. Sonuç: Çalışmamızda; yüksek eğitim seviyeli, yaşlı ve uzun süre Alanya'da bulunan hastaların hastane hizmetlerinden memnuniyeti yüksek olarak bulundu. ABSTRACT Aim: The aim of this study is to determine of the satisfaction levels of foreign tourists about the Alaaddin Keykubat University Alanya Education Research Hospital outpatient clinics. Method: In this study, the data collection form consists two parts; first part is regarding the determination of the personal and social characteristics of the patients. And the second part consists of 30 multiple choice Likert-type statement scale for determination of satisfaction levels. For this purpose, factor analysis method was used. Variance analysis were performed for each of the demographic variables. Results: As a result of variance analysis, it was found that there was a significant difference between the PCH factor and the gender groups, the average value of the responses of the male and female tourists in Alanya, which were short or long in terms of PCH factor, was higher and the male participants had a higher likelihood level than the female participants. D and IPD factors, it is found that there is a statistically significant difference between "Reason for being in Alanya", there was a statistically different between the education level groups and the IPD factor. CW and D factors were statistically significant between the age groups and the average values of the responses of the foreign tourists in Alanya to the short or long period in the age group of 65 and above were highest in both groups. Conclusion: According to this study, older patients, highly educational patients, and also patients who has lived for a long time in Alanya were found to be more satisfied with hospital services.
doi:10.30565/medalanya.341654 fatcat:rpzoktrumjbnfauneu254rjhyi