Validity and reliability of inventory Functional Status Antepartum Period

Sevgi Ozkan, Huriye Demirhan, Ilgun Ozen Cinar, Umran Sevil, Erkan Alatas
2014 Pamukkale Medical Journal  
Özet Amaç: Bu araştırma, gebe kadınlarda fonksiyonel durumunu ölçmek için Tulman ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş olan "Antepartum dönemde Fonksiyonel Durum Envanteri"nin, Türk toplumu için güvenilirlik ve geçerliğini değerlendirmek için yapılmıştır. Gereç ve yöntem: Araştırma Denizli İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı üç farklı sosyo-ekonomik düzeyde yer alan sağlık ocaklarında yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, bu üç sağlık ocağına kayıtlı, gebeler oluşturmuştur. Örneklem sayısı ölçekteki
more » ... sayısı ölçekteki her bir maddenin en az üç katı olacak şekilde ve tüm sosyoekonomik düzeyleri temsil edecek şeklide belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemini 184 gebe kadın oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak; gebe kadınların sosyo-demografik ve diğer değişkenlerin özelliklerini belirleyen soru formu ve Antepartum Dönem Fonksiyonel Durum Envanteri'nden yararlanılmıştır. Bulgular: Cronbach's Alpha iç tutarlılık güvenilirliği analizlerinde, madde-alt ölçek arasındaki ortalama korelasyon 0.50-0.64 arasında iken, ölçek-toplam ISFAP puanları arasındaki korelasyon 0.20 -0.98 olarak bulunmuştur. Test-tekrar test güvenilirliği toplam IFSAP puanı için 0.99, ölçekler için 0.73 ile 0.98 arasında belirlenmiştir. Ölçekler arası korelasyon oranlarının ise -0.03 ile 0.95 arasında değiştiği saptanmıştır. Sonuç: Doğum sonrası fonksiyonel durum envanterinin Türk toplumu için geçerli ve güvenilir olduğu belirlenmiştir. Pam Tıp Derg 2014;7(2):125-130 Anahtar sözcükler: Gebelik, Fonksiyonel durum, Fonksiyonel durum envanteri. Abstract Purpose:In this study, we planned to measure the validity and reliability of the Inventory of Functional Status-Antepartum Period (IFSAP) for Turkish women. Materials and methods: The study was carried out on women registered at 21 Health Clinics associated with The Denizli Health Department. A total of 184 women from three clinics with different socioeconomic levels were used in the study. The Inventory of Functional Status Antepartum Period and a questionnaire about the sociodemographic characteristics of the women were used to obtain data. Results:Internal construct reliability using average correlations for the subscale item to subscale total scores ranged from 0.50 to 0.64. Subscale to total IFS-AP score correlations ranged from 0.20 to 0.98. Test-retest reliability coefficients ranged from 0.73 to 0.98 and the total IFS-F score was 0.99. Construct validity was accomplished by examining the subscale correlations, which ranged from -0.03 to 0.95. Conclusion:The Inventory of Functional Status Antepartum Period is both a valid and a reliable test for the Turkish society. Pam Med J 2014;7(2):125-130
doi:10.5505/ptd.2014.36854 fatcat:eylsd5wa6bhknchjip5jdzozm4