Effect of the specimen volume of chemosetting polyester resin on the curing process
Wplyw objetosci probki chemoutwardzalnej zywicy poliestrowej na przebieg jej utwardzania

Mateusz Koziol, Piotr Mocek, Pawel Jankowski
2016 Polimery  
Zbadano wp³yw objêtooeci próbki ¿ywicy poliestrowej na przebieg zmian temperatury oraz na czas utwardzania. Stwierdzono, ¿e wraz ze zwiêkszaj¹c¹ siê objêtooeci¹ próbki ¿ywicy (do 120 cm 3 ) skraca siê czas sieciowania i rooenie temperatura maksymalna (szczytu egzotermicznego). Sztywnooeae ¿ywicy utwardzanej za pomoc¹ aktywniejszego inicjatora maleje ze wzrostem objêtooeci próbki, natomiast w przypadku zastosowania mniej aktywnego inicjatora -siê zwiêksza. Przeprowadzono modelowanie matematyczne
more » ... termodynamicznego procesu utwardzania ¿ywicy za pomoc¹ modelu uk³adu o parametrach roz³o¿onych, opisuj¹cego sieciowanie determinowane chemicznie z dyfuzj¹ ciep³a. Stwierdzono du¿y wp³yw ch³odzenia konwekcyjnego na przebieg procesu. S³owa kluczowe: ¿ywica poliestrowa, proces utwardzania, model termodynamiczny.
doi:10.14314/polimery.2016.133 fatcat:ml2nx633cjb3ncxbkjqjiy77ji