Ain't no justice in a flowerbed: Similarities and differences between the Law on the protection of persons with mental disabilities and the Law on the protection of the population from infectious diseases – Do we need the Law on the protection of persons with infectious diseases?

2021 Liječnički vjesnik  
Zdravstvena zaštita | Health care Ovaj rad dijelom je načinjen u sklopu projekta Hrvatske naklade za znanost CORO-NA-04-2086 Život u doba bolesti COVID-19 -socijalne implikacije za sigurnost i dobrobit ranjivih skupina u europskom kontekstu. Deskriptori PRISILNI SMJEŠTAJ MENTALNIH BOLESNIKA -zakonodavstvo; KONTROLA ZARAZNIH BOLESTI -zakonodavstvo; JAVNO ZDRAVSTVO -zakonodavstvo; LJUDSKA PRAVA; PRAVO NA ZDRAVLJE; PRAVA PACIJENATA; INFORMIRANI PRISTANAK; COVID-19; PANDEMIJA SAŽETAK. Pandemija
more » ... D-19 otvorila je neka nova pitanja u pružanju zdravstvene zaštite na koja je nužno odgovoriti u suočavanju s ovom pandemijom. Kako se pandemija COVID-19 javila u razdoblju poštivanja "ljudskih prava", u ovom članku uspoređujemo odredbe koje se tiču zaštite zdravlja te ograničavanje prava dviju ranjivih kategorija, osoba s duševnim smetnjama i osoba za koje postoji sumnja da boluju ili boluju od zaraznih bolesti, budući da se radi o kategorijama osoba čija sloboda može biti ograničena bez njihove volje u određenim slučajevima. Članak ukazuje na nedorečenosti Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti vezano uz (sudsku) kontrolu izrečenih sigurnosnih mjera, poglavito u usporedbi sa Zakonom o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. U zaključku navodimo možebitna rješenja uočenih nedorečenosti. Autori analiziraju pravnu zaštitu navedenih kategorija osoba u odnosu na ostvarivanje njihovog prava na zdravlje i u kontekstu čl. 16 Ustava RH koji omogućuje ograničavanje prava i sloboda da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi, pravni poredak, javni moral i zdravlje, što mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničavanjem.
doi:10.26800/lv-143-11-12-10 fatcat:qewbqr4wznfdnb3xtcxmgjgd7i