Dehumanization and self-alienation between culture of consumerism and global risks of postmodern age

Boris Jasovic
2005 Sociologija  
In this article possible courses of revitalization and application of concept of alienation in contemporary postmodern age would be represented. Accent would bet on two basic aspects of this phenomenon: dehumanization as alienation of human from human and self-alienation as alienation of human from it's authentic self. We will try to perceive mentioned aspects of alienation from perspective of global paradigmatic changes which have overtaken, above all, western capitalistic societies from the
more » ... ocieties from the middle of 70's of XX century. We will also try to treat alienation, which presents result of negative influence of society on individual, as cultural determinant which reflects itself trough positions of modern individual within various social models: culture of consumerism and global risks; satisfaction and tremble; insecure working positions and way of constructing identity... We will point to fact that dehumanization, as result of effect of logic of capital leads to violation of humanistic relations among people, as well as self-alienation, as result of fragmentation of individual's identity leads to depolitization of humans, which influences on violation of fundamental principles of democracy. APSTRAKT U ovom članku će biti prikazani mogući pravci revitalizacije i primene pojma otuđenja u savremenom postmodernom dobu. Akcenat će biti stavljen na dva bazična aspekta ovog fenomena: dehumanizaciju, odnosno otuđenje čoveka od čoveka i samootuđenje, odnosno otuđenje čoveka od autentičnog sopstva. Pokušaćemo da navedene aspekte otuđenja sagledamo iz perspektive globalnih paradigmatskih promena koje su zadesile, pre svega, zapadna kapitalistička društva počev od sredine 70-ih godina XX veka. Takođe ćemo pokušati da otuđenje, kao posledicu negativnog uticaja društva na pojedinca, tretiramo kao kulturnu determinantu koja se reflektuje preko položaja savremenog pojedinca unutar različitih društvenih modela: potrošačke kulture i globalnih rizika; zadovoljstva i strepnje; nesigurnih radnih mesta i načina izgradnje identiteta... Ukazaćemo na činjenicu da
doi:10.2298/soc0502117j fatcat:7wwikpvd6vcyxgxwbmkpqxglaq