Regionalne strategie rozwoju turystyki w Polsce [chapter]

Andrzej Stasiak, Agnieszka Rochmińska
2011 Turystyka polska w latach 1989-2009, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 1  
REGIONALNE STRATEGIE ROZWOJU TURYSTYKI W POLSCE -STAN W 2010 ROKU Rozwój turystyczny polskich województw wymaga podjęcia intensywnych działań zmierzających do opracowania i wdrażania kompleksowych regionalnych strategii rozwoju turystyki. Tego typu dokumenty wzmacniają znaczenie aktualnie podejmowanych działań turystycznych, jak również mogą w przyszłości wpłynąć na podniesienie pozycji tego sektora w gospodarce regionów. Strategie/programy dają silny impuls do rozwoju turystyki poprzez
more » ... yki poprzez wytyczenie dalekosiężnych celów i kierunków działań, porządkują i koordynują różnorodne przedsięwzięcia, wymuszają konsekwentną i długookresową politykę turystyczną dla poszczególnych obszarów z uwzględnieniem państwowych planów i kierunków rozwoju tego sektora gospodarki. Należy również pamiętać, że turystyka nie może się rozwijać bez środków finansowych, a tego typu dokumenty są warunkiem koniecznym do efektywnego pozyskiwania środków finansowych (w tym z UE) na rozwój tej dziedziny gospodarki. Strategie przynoszą więc liczne korzyści w wymiarze kulturowym, gospodarczym, społecznym, przestrzennym, przyrodni-http://dx.
doi:10.18778/7525-586-7.04 fatcat:7mpaxb3hrbagpnt5edetb6vsna