TRANSPORT LITERACY OF UNIVERSITY STUDENTS ON THE EXAMPLE OF SELECTED REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC
DOPRAVNÍ GRAMOTNOST VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ NA PŘÍKLADU VYBRANÝCH REGIONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Vladimír Dvořák, Kamil Pícha, Dagmar Škodová Parmová
2010 DETUROPE  
The transport represents an important activity being effectuated a big territorial unit, as wall as in a resident formation and zone. It is necessary to understand transport as an integral, preferably perfectly working activity, which is ensured by all transport branches. Its main aim is interconnection of single places of a lifetime. The target of this project was to analyze the transport services as an unignorable part of the tourist trade. For the example study were chosen transport literacy
more » ... and transport services in the selected regions of the Czech Republic. In these areas was made an analysis based on the questionnaire research in the segment of the university students. With help of the results of these analyses was compiled an evaluation and than there were made some recommendations for improving the transport services and literacy in the regions. Klíčová slova: doprava; dopravní gramotnost; cestovní ruch; analýza ABSTRAKT Doprava představuje významnou činnost, konanou jak ve velkém územním celku, tak v sídelním útvaru a zóně. Dopravu je nutno pojímat jako jednotnou, pokud možno dokonale fungující činnost, která je zajišťována všemi dopravními obory za účelem kvalitního propojení jednotlivých míst životních dějů. Jako případová studie byla vybrána dopravní gramotnost a dopravní služby ve vybraných regionech České republiky. V těchto oblastech byl proveden výzkum na základě dotazníkového šetření na segmentu vysokoškolských studentů. Pomocí výsledku z analýz bylo sestaveno vyhodnocení a dále byly vypracovány návrhy na vylepšení dopravní obslužnosti a dopravní výchovy v daných regionech.
doi:10.32725/det.2010.011 fatcat:tqq4a55ppbh5he663btpabgnuu