SILVER ECONOMY IN THE CONDITIONS OF DEMOGRAPHIC CHANGES ON WARMII AND MASURIA
SREBRNA GOSPODARKA W WARUNKACH ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH NA WARMII I MAZURACH

majka łojko, Anna Leszczyńska-Rejchert
2020 Rozprawy Społeczne  
Czasopismo Open Access, wszystkie artykuły udostępniane są na mocy licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). Wkład autorów/ Authors' contribution: A. Zaplanowanie badań/ Study design B. Zebranie danych/ Data collection C. Dane -analiza i statystyki/ Data analysis D. Interpretacja danych/ Data interpretation E. Przygotowanie artykułu/ Preparation of manuscript
more » ... tion of manuscript F. Wyszukiwanie i analiza literatury/ Literature analysis G. Zebranie funduszy/ Funds collection Streszczenie Na przestrzeni ostatnich lat, wskutek przemian społeczno-demograficznych obserwowany jest coraz większy udział seniorów, jako aktywnych uczestników procesów rynkowych. Obserwowane zjawisko starzenia się społeczeństw jest procesem dynamicznym, nieuchronnym i nieodwracalnym, a stopień jego zaawansowania w dużej mierze zależy od fazy rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych krajów czy regionów. W obliczu zachodzących zmian demograficznych w Polsce, srebrna gospodarka nabiera szczególnego znaczenia. Dzisiaj, to nie tylko produkty i usługi, które dotyczą seniorów, ale ogół aktywności (m.in. społecznej, ekonomicznej, edukacyjnej) związanych ze starzeniem się społeczeństwa. Przedmiotem artykułu jest sektor srebrnej gospodarki na Warmii i Mazurach, a celem próba odpowiedzi na pytanie o jej rolę i miejsce w obliczu postępującego procesu starzenie się ludności. W artykule sformułowano tezę, zgodnie, z którą zmiany demograficzne zachodzące na Warmii i Mazurach stanowią poważne wyzwanie dla rozwoju srebrnej gospodarki (lub szerzej: polityki senioralnej) w regionie. Słowa kluczowe: srebrna gospodarka, zmiany demograficzne, gerontologia, polityka senioralna, srebrny rynek Summary In recent years, due to socio-demographic changes, an increasing share of seniors as active participants in market processes has been observed. The observable phenomenon of the aging of societies is a dynamic, inevitable and irreversible process, and the degree of its advancement largely depends on the phase of socio-economic development of individual countries or regions. In the face of demographic changes in Poland, the silver economy is gaining special significance. Today, these are not only products and services that relate to seniors, but overall activities (social, economic and educational) related to the aging of the society. The subject of the article is the silver economy sector in Warmia and Mazury, and the purpose is an attempt to answer the question about its role and place in the face of the ongoing process of population aging. The article formulates the thesis according to which demographic changes taking place in Warmia and Mazury are a serious challenge for the development of the silver economy (or more broadly: senior policy) in region.
doi:10.29316/rs/113153 fatcat:gom6woebuvem7hsmy5njkkaz2e