C 107 Comunicació: Revista de Recerca i d'Anàlisi [Societat Catalana de Comunicació]

David Cheruiyot
2017 unpublished
Do bloggers who criticize the press ultimately matter? (Re)defining media accountability in the age of citizen participation Els bloggers que critiquen la premsa són finalment rellevants? (Re)definint la responsabilitat dels mitjans en l'era de la participació ciutadana Comunicacio 34-1_2017.indd 107 10/05/17 12:49 C COMUNICACIÓ : REVISTA DE RECERCA I D'ANÀLISI, VOL. 34 (1) (MAIG 2017) 108 DAviD CHeruiYoT Do bloggers who criticize the press ultimately matter? (Re)defining media accountability
more » ... the age of citizen participation Els bloggers que critiquen la premsa són finalment rellevants? (Re)definint la responsabilitat dels mitjans en l'era de la participació ciutadana ABsTRACT: Bloggers criticizing the traditional media over poor quality journalism are being touted as potentially influential instruments of media accountability. This paper questions whether in retrospect the old order of media accountability still has relevance in an increasingly networked media environment. The aim of the paper is to suggest a framework for understanding how bloggers criticizing the traditional journalism practice can be examined in a study on media accountability in the digital era. The essay interrogates the concept of media accountability and the significance of bloggers' criticism on journalism practice. KEYWORDs: Bloggers, journalism practice, media accountability, media criticism, media responsibility, participatory media. C Els bloggers que critiquen la premsa són finalment rellevants? (Re)definint la responsabilitat dels mitjans en l'era de la participació ciutadana Do bloggers who criticize the press ultimately matter? (Re)defining media accountability in the age of citizen participation REsUM: els anomenats bloggers que critiquen els mitjans tradicionals sobre la mala qualitat del periodisme són considerats instruments potencialment influents de la rendició de comptes i la responsabilitat dels mitjans de comunicació. Aquest article qüestiona si, en retrospectiva, el vell ordre de la rendició de comptes de mitjans encara té rellevància en un entorn cada vegada més interconnectat. L'objectiu és proposar un marc per comprendre com els bloggers que fan crítica de la pràctica del periodisme tradicional poden ser examinats en un estudi sobre la responsabilitat dels mitjans en l'era digital. Aquest assaig analitza el concepte de rendició de comptes dels mitjans i la importància de la crítica que actors com els bloggers fan de la pràctica del periodisme. PARAULEs CLAU: bloggers, pràctica periodística, rendició de comptes de mitjans, crítica de mitjans, responsabilitat de mitjans, mitjans participatius.
fatcat:hdqhvj75kzcu3dm3qek723ttge