EHL-İ SÜNNET GELENEĞİNE BAĞLI AĞRI DA AZERİLERİN DİNİ VE SOSYAL HAYATI

Mustafa SAFA
2018 Journal of International Social Research  
Öz Ağrı, İslam Ehl-i sünnet geleneğine bağlı çeşitli Kürt ve Türk boylarının bir arada yaşadığı bir ildir. Ağrı'nın Taşlıçay ilçesi ve köylerinde Şii-Caferi inanç sistemine mensup Azeriler vardır. Bir Türk boyu olan Azeriler, bölgede birlikte yaşadıkları Şafi ve Hanefi (Ehl-i sünnet) gelenek içinde farklı uygulamalarıyla dikkat çekmektedirler. Azeriler, dini inanç ve uygulamaları, örf, adet ve gelenekleri bakımından sosyal yapı içinde farlılıklarını her halleriyle hissettirmektedirler. Değişik
more » ... ini mezhep ve etnik kültür yapısıyla Ağrı toplum yapısı, etnik ve mezhepsel çoğulcu özelliğiyle çok kültürlü toplum yapısına örnek teşkil etmektedir. Bu çalışmada Ağrı'da yaşayan Azerilerin dini inanç ve uygulamalarıyla, sosyal hayatları ele alınarak, Azerilerin durumu tespit edilirken, aynı zamanda Ağrı'nın sosyal yapısı da ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmada doğrudan gözlem metodu yöntemlerinden mülakat tekniği kullanılarak toplum tasvir edilmeye çalışılmıştır. Ağrı'nın tarihi ve coğrafi yapısına kısaca değindikten sonra, bugün Ağrı coğrafyasında diğerleriyle iç içe yaşayan Azerilerin dini inanç ve uygulamaları, diğer mezhep ve etnik aidiyettekilerle ilişkileri, çok kültürlü, çok mezhepli bir yapıda bir arada yaşama tecrübeleri ve öteki ile ilgili görüş ve uygulamaları gözlemlenmiştir. Bu araştırmayla aynı zamanda Türkiye'de başka bölgelerde yaşayan ve benzer özellikleri taşıyan diğer Azeri vatandaşların dini ve sosyal hayatlarına da ışık tutulacağı, benzer ortak verilere ulaşılacağı varsayılabilir. Anahtar Kelimeler: Ağrı, Azeri, Ehl-i sünnet, Caferi, Sosyal Hayat. Abstract Ağrı has been a home for various Turkish and Kurdish coexisting communities that follow the Ahlu Sunnah tradition of Islam. In Taşlıçay municipality of Ağrı and in its villages, there are Azeris who follow the Shia-Ja'fari belief system. Azeris who are of Turkic decent, are distinct in their practices in a region where they live along the Shia and Hanefi customs. Azeris show differences in terms of religious beliefs and practices, customs and traditions within the social structures of their communities. With its diverse religious sect and ethnic culture, Ağrı's social structure is an example of a multicultural society structure with ethnic and sectarian pluralism. In this study, religious beliefs, practices and social lives of Azeris in Ağrı has been considered and while determining the social situations of Azeris, social structure of Ağrı has also been attempted to be explained. In this research, the society was tried to be depicted using interview methodology which is a form of direct observation method. After briefly describing the historical and geographical structure of Ağrı, the paper describes the religious beliefs and practices of Azeri people who currently live among other communities today in Ağrı. Moreover, the study covers Azeri's relationship with people from other sects and ethnic groups, their experiences of coexistence in a multicultural, multi-sectarian structure, and their opinions and practices in relation to others within their communities. With this research, some light could be shed to the religious and social lives of Azeri citizens who share similar characteristics and live in various parts of Turkey and possibly, similar observations could be made as captured in this study.
doi:10.17719/jisr.2018.2744 fatcat:scvfaeurv5bl7oj6pbrscagoim