A comparison of rotation and injection production methods for polyethylene brackets of floating net cages
Yüzer ağ kafeslerde kullanılan polietilen dikmelerin rotasyon ve enjeksiyon yöntemleri ile üretimlerinin karşılaştırılması

Özgür Altan, Güner Galipoğlu
2018 Su Ürünleri Dergisi  
Öz: Deniz ve iç sulardaki baraj göllerindeki balık yetiştiriciliği çalışmalarında kullanılan yüzer ağ kafes sistemlerinin en önemli bileşenlerinden bir tanesini dikmeler oluşturmaktadır. Dikme üretiminde geçmişten günümüze kullanılan en yaygın yöntem rotasyon sistem iken son yıllarda plastik işleme teknolojilerinin gelişmeye başlaması ile birlikte, pek çok alanda olduğu gibi dikme üretiminde de enjeksiyon yönteminin kullanılması gündeme gelmiştir. Bu çalışmada ticari bir kafes üretim tesisinde
more » ... ki üretim metodunun iş gücü, kullanılan hammadde özelikleri ve birim zamandaki üretim kapasitesi ile enerji tüketimi ve üretim maliyetleri açısından karşılaştırılması yapılmıştır. Elde edilen sonuçlarda, enjeksiyon yöntem ile üretimin seçilmesi durumunda iş gücünün yarı yarıya azaltılabileceği, rotasyon sistemde kullanılan toz yapıdaki düşük yoğunluklu polietilen (LDPE) malzeme yerine granül formdaki hammaddenin de seçilebileceği, bir saatlik zaman diliminde enjeksiyon yöntemle %50 oranında daha fazla sayıda dikme üretilebileceği görülmüştür. Bununla birlikte her iki yöntemin kullanımı sırasında harcanan enerji miktarı göz önünde bulundurulduğunda enjeksiyon sistem ile üretimin %80 oranında enerji tasarrufu sağlayabileceği görülmüş, üretim maliyetlerinin de %9.2 oranında azaltılabileceği hesaplanmıştır. Abstract: One of the important components of net cages that have been used for aquaculture activities in marine and freshwater environment, are brackets. Rotation system have been used to produce brackets for a long time; but as plastic process technology has just well developed, using of injection method has become more popular. This study presents a comparasion between both production methods on ingredient utilization, production capacity per hour, energy consumption and production costs in commercial production conditions. According to the results, obtained injection metdod can reduce the number of employee up to fifty percent, instead of using powder LDPE material as an ingredient in the rotation method, injection method can use granüle form of LDPE, the number of brackets were produced in a hour can be increased up to 50%. In terms of energy consumption, the injection method can provide up to 80% profit and finally producing brackets with injection method reduce the production costs 9.2%
doi:10.12714/egejfas.2018.35.1.05 fatcat:wziajahicvhirdq2yisibna6pq