Жанрова палітра української авантюрно-пригодницької прози першої третини ХХ століття

Л.М. Кулакевич, Alfred Nobel University
2020 Vìsnik Unìversitetu ìm. A. Nobelâ: Serìâ Fìlologìčnì Nauki  
Зроблено огляд української авантюрно-пригодницької прози першої третини ХХ ст. як одного з феноменів цієї доби, заповнено пробіл у розумінні жанрового розмаїття української авантюрно-при- годницької прози вказаного періоду. Акцентовано, що розвиток авантюрно-пригодницької літерату- ри, особливо протягом 20–30 років ХХ ст., спричинений хоч і запізнілим, але формуванням україн- ської масової, розважальної літератури, адже українська література протягом усього свого існування виконувала низку
more » ... льних функцій (ідеологічну, культурно-освітню, виховну), що було не харак- терно для модерної літератури загалом. До творення авантюрно-пригодницької літератури спонука- ли загальносвітові літературні тенденції на теренах України: деканонізація класичних епічних форм, а також пошук нових форм і способів художнього вираження. Функціонуючи в загальноєвропейському контексті, українська авантюрно-пригодницька література поповнилася новими жанрами, сюжетами й образами, темами і мотивами. Підкреслено, що українська література мала свої іманентні джерела авантюрно-пригодницького дискурсу, вплив західних літератур наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. лише пришвидшив розвиток зазначеного метажанру на національній ниві. Зауважено, що визначальною особливістю українського літературного процесу 20–30 рp. ХХ ст. є його інтенсивна взаємодія з кіне- матографом, що позначилося насамперед на тематиці і жанрово-стильовій системі літератури (запо- зичення кінематографічних фабул, типових мотивів, амплуа кіноакторів, сценарних прийомів, побу- дова творів за монтажним принципом, колажування тощо).
doi:10.32342/2523-4463-2020-2-20-8 fatcat:do5cwspk6zb2bieew6fzonolu4