Evaluation of five algorithms in predicting the sublocalisation of right ventricular outflow tract arrhythmia (RVOTA) when compared to 3D electroanatomical mapping origin

Raluca Sirbu Prisecaru, Cristina Leatu, Leila Riahi, Victor Costache, Ioan Manitiu
2022 Cor et Vasa  
Srovnat predikční přesnost pěti různých algoritmů, ověřených úspěšnou ablací s použitím 3D elektroanatomického bezkontaktního mapování, u pacientů se symptomatickými i asymptomatickými tachykardiemi výtokového traktu pravé komory (right ventricular outfl ow tract, RVOT) a vysoce zatížených těmito arytmiemi. Metody: Do studie bylo zařazeno 28 po sobě následujících pacientů přijatých pro radiofrekvenční katetrizační ablaci pro symptomatické, případně asymptomatické, idiopatické předčasné komorové
more » ... stahy (premature ventricular contractions, PVC) znamenající vysokou zátěž pro srdeční komory. Všichni pacienti již dříve absolvovali neúspěšnou terapii beta-blokátory a/nebo alespoň jedním antiarytmikem třídy IC (případně takovou léčbu nesnášeli); měli normální ejekční frakci levé komory. U všech pacientů byly prokázány monomorfní PVC s morfologií blokády levého Tawarova raménka s průběhem výsledného vektoru směrem dolů inferior axis. Následně se hodnotila shoda mezi místem vzniku arytmie podle EKG algoritmu a místa určeného pomocí 3D mapování. Z pěti algoritmů byly pro srovnání použity dva pro snadnost použití a zapamatovatelnost (Dixit, Joshi) a tři složitější a přesnější (Ito, Zhang, Pytkowski). Výsledky: Posouzení diagnostické přesnosti prokázalo pouze středně kvalitní přesnost všech algoritmů, přičemž nejpřesnější byl podle kardiologů algoritmus navržený Pytkowským a při hodnocení elektrofyziologem algoritmy navržené Dixitem a Pytkowským. Při srovnání jejich přesnosti, specifi city a senzitivity nicméně nebyly nalezeny žádné významné rozdíly (p = 0,99). Závěry: Všech pět publikovaných algoritmů pro určení místa RVOT pomocí 12svodového EKG záznamu bylo z hlediska diagnostické přesnosti, specifi city a senzitivity podobných. V naší studii vykázal největší přesnost a specifi citu v predikci místa algoritmus Pytkowského, pokud jej hodnotili elektrofyziologové a/nebo kardiologové.
doi:10.33678/cor.2022.017 fatcat:qlhvltxwwzd2hjmzgkch2iejqm