Professional Development Needs of Junior Faculty: A Survey Study in a Public University in Turkey
Genç öğretim üyelerinin mesleki gelişim ihtiyaçları: Türkiye'deki bir devlet üniversitesinde tarama çalışması

Oya Yerin Güneri, Esra Eret Orhan, Yeşim Çapa Aydın
2017 Yuksekogretim Dergisi  
n today's world, dramatic changes and developments have been experienced in different areas of life and these, of course, affect higher education institutions. For instance, as the research findings highlight, university students' academic, professional, personal, and social needs change qualitatively and quantitatively (Kitzrow, 2003) . Rapid and radical alterations in relation to student characteristics, concepts of teaching and learning also cause variations in faculty members' roles. The
more » ... bers' roles. The faculty are increasingly expected to be life-long learners, productive researchers, self-developers, guide for students and Ampirik Araflt›rma / Original Empirical Research www.yuksekogretim.org Bu çal›flman›n amac› bir devlet üniversitesindeki genç ö¤retim elemanlar›n›n mesleki geliflim ihtiyaçlar›n› ve üniversiteleri taraf›ndan kendilerine sunulacak olan etkinliklerin zaman›na, sunum format›na ve duyurulmas›na iliflkin tercihlerini araflt›rmakt›r. Bir tarama çal›flmas› olan bu çal›flmaya kat›lan toplam 73 ö¤retim eleman›, "ö¤retim ve ö¤renme", "ö¤renci ile iletiflim", "ders izlencesi ve müfredat tasar›m›", "ölçme ve de¤erlendirme", "ö¤retim teknolojileri" ve "profesyonel geliflim" olmak üzere alt› boyutu olan "Çevrimiçi Ö¤retim Eleman› ‹htiyaç Analizi Anketini" cevapland›rm›flt›r. Çal›flman›n bulgular›, genç ö¤retim elemanlar›n›n proje temelli ö¤renme, kalabal›k s›n›flarda ders verme, ö¤renci motivasyonunu artt›rma, ö¤rencilerde akademik dürüstlü¤ü teflvik etme, etkinlikleri ve ödevleri tasarlama, etkili s›nav haz›rlama, yap›c› geri bildirim verme, ders için web sitesi gelifltirme ve atanma-terfi için haz›rlanma konular›nda profesyonel geliflim deste¤ine ihtiyaç duyduk-lar›n› göstermifltir. Ö¤retim elemanlar›n›n mesleki geliflim konular›nda sunulacak etkinliklerin akademik dönem bafllamadan önce bölüm/fakülte ba-z›nda yap›lacak 60 dakikal›k çal›fltaylar fleklinde olmas›n› tercih ettikleri bulunmufltur. Bu tür ihtiyaç belirleme çal›flmalar›n›n, ö¤retim elemanlar›n›n deste¤e ihtiyaç duyduklar› profesyonel geliflim alanlar›n›n belirlenmesinde ve bu ihtiyaçlar›n karfl›lanmas› için ne tür hizmetlerin tasarlan›p, sunulabilece¤i konular›nda yüksekö¤retim kurumlar›ndaki karar mekanizmalar›nda bulunan kiflilere faydal› bilgiler sa¤layaca¤› düflünülmektedir. Anahtar sözcükler: Mesleki geliflim, ö¤retim eleman› ihtiyaçlar›, yeni göreve bafllayan ö¤retim üyeleri, yüksekö¤retimi gelifltirme. The aim of the current study was to examine professional development needs of junior faculty and their preferences in relation to time, delivery format, and announcement of any professional development activity to be offered by their institution. The study had a survey design. A total of 73 faculty responded to the "Online Faculty Needs Assessment Survey (FNAS)". FNAS included six professional development areas as, "teaching and learning", "relations with students", "syllabus and curriculum design", "assessment", "instructional technology" and "professional development". The results of the current study showed that the junior faculty expressed strong need for training on project-based learning, teaching large classes, motivating students, encouraging students about academic integrity, designing activities, assignments, and projects, preparing effective exams, giving constructive feedback, developing course website, integrating instructional technology into courses, and preparing for tenure and promotion. Regarding the duration, time and delivery format of professional development activities, 60-minute seminars specific to departments or college held just before the academic semester was the most preferred one. It is believed that such needs assessment studies would provide valuable information to decision makers at higher education institutions about the professional development areas that faculty members may need support and different kinds of services that could be designed and offered to meet those needs.
doi:10.2399/yod.17.005 fatcat:7c4sfkqxbrhlnc6b6cp6s2btse