Chory po udarze-rehabilitacja ruchowa i zaburzeń mowy

Tomasz Pałka, Marlena Puchowska-Florek
2007 Choroby Serca i Naczyń   unpublished
W przebiegu udaru mózgu dochodzi do uszkodzenia ośrodków mózgowych, odpowiedzialnych za sprawność poznawczą i ruchową. Zadaniem rehabilitacji poudaro-wej jest minimalizacja dysfunkcji-odzyskanie sprawno-ści w zakresie wykonywania codziennych czynności: sa-modzielności w przemieszczaniu się, samoobsłudze, kon-taktach z otoczeniem i podejmowaniu decyzji, przywró-cenie aktywności zawodowej i społecznej. Poudarowa niesprawność poznawcza wiąże się z utrud-nieniem lub brakiem możliwości komunikacji
more » ... orego z oto-czeniem z powodu: • zaburzeń przytomności; • zaburzeń mowy o typie afazji; • otępienia; • zespołów psychotycznych (niekiedy). Poudarowa niesprawność ruchowa wiąże się z utrud-nieniem lub niemożnością wykonania czynnego ruchu celowego, upośledzeniem równowagi i pionizacji ciała. Za pomocą badania neurologicznego stwierdza się: • niedowłady lub porażenia jedno-lub obustronne; • zaburzenia równowagi; • niemożność przyjęcia oraz utrzymania pozycji siedzą-cej i stojącej. Wszystkie wymienione objawy prowadzą do zaburzeń lokomocji. Przyczyną zaburzeń są uszkodzenia ośrodków ru-chowych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, w wyniku których dochodzi do utraty sterowalności. Aparat wykonawczy (układ mięśniowo-kostno-stawo-wy) pozostaje nieuszkodzony. Rehabilitacja poudarowa wymaga współdziałania rehabilitanta z: • lekarzem prowadzącym-ocena stanu układu nerwo-wego i układów pozamózgowych, zwłaszcza wydol-ności krążeniowo-oddechowej chorego; • pielęgniarką-współpraca w zakresie poprawy kom-fortu życia osoby rehabilitowanej, zapobiegania powi-kłaniom poudarowym; • specjalistami konsultantami-psychiatrą, logopedą i psychologiem-udział w terapii zaburzeń układu poznawczego. Podział chorych po udarze mózgu z zaburzeniami motoryki ogólnej ciała na 3 podgrupy pozwala orientacyj-nie ocenić stopień trudności i intensywność planowanej re-habilitacji: • grupa I-pacjent samodzielnie siedzący, prawie peł-na niezależność w zakresie samoobsługi, zachowany dobry kontakt z otoczeniem; • grupa II-pacjent leżący, bez możliwości zmiany po-zycji ciała z boku na bok, znaczne utrudnienia w zakre-sie samoobsługi, często zaburzony kontakt z otocze-niem; • grupa III-chory z zaburzeniami przytomności. Zakres rehabilitacji chorych po udarze mózgu w zależności od ciężkości zaburzeń motoryki ogólnej ciała Grupa I-celem wszystkich działań rehabilitacyjnych jest przywrócenie prawidłowych wzorców ruchowych, jak najszybsza pionizacja, usprawnienie samodzielnej loko-mocji i samoobsługi. Ćwiczenia powinny uwzględniać następujące czynności dnia codziennego:
fatcat:dllzjnahvzcrvmtdcv5g53dloi