Evaluation of the Effect of the İnferior Turbinate Hypertrophy on the Mean Platelet Volume
Alt Konka Hipertrofisinin Ortalama Trombosit Hacmi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Ender ŞAHİN, Yunus KANTEKİN, Ceyhun CENGİZ, Hakan DAĞISTAN
2021 kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi dergisi  
Nazal obstrüksiyon, kulak burun boğaz (KBB) hekimlerinin en sık karşılaştığı klinik olgulardan biridir. Erişkin insanların yaklaşık 1/3'ünde çeşitli derecelerde nazal obstrüksiyon olduğu tahmin edilmektedir. 1 Alt konka hipertrofisi (AKH), kronik nazal obstrüksiyonun en yaygın sebeplerindendir. Kronik nazal obstrüksiyon, alveolar hipoventilasyon oluşturur ve bu durum kronik hipoksi oluşmasına neden olur. 2 KBB ve BBC Dergisi. 2021;29(2):77-80 ÖZET Amaç: Alt konka hipertrofisi (AKH), sık görülen
more » ... nazal obstrüksiyon sebeplerinden biridir. Nazal obstrüksiyonun, kronik hipoksi ile ilişkisi bilinmektedir. Ortalama trombosit hacmi (OTH) değeri, kronik hipoksi oluşturan durumlarda yükselmektedir. Bu çalışmanın amacı, alt AKH'nin OTH değeri üzerine etkisinin incelenmesidir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamıza, Ağustos 2018 ve Mart 2019 tarihleri arasında kulak burun boğaz polikliniğine burun tıkanıklığı nedeniyle başvuran ve AKH tespit edilen 80 hasta ile yaş ve cinsiyet olarak benzer 50 sağlıklı kişi dâhil edilmiştir. Hasta ve kontrol grubuna ait kan örneklerinde OTH değerleri ölçülerek karşılaştırma yapılmıştır. Verilerin analizi için SPSS istatistik programı (SPSS for Windows Version 21.0, SPSS Inc, Chicago, IL, ABD) kullanılmıştır. Bulgular: Gruplar arasında yaş ve cinsiyet bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (sırasıyla p=0,532, p=0,911). Hasta grubunda ortalama OTH değeri, 10,52±0,79; kontrol grubunda ortalama OTH değeri, 9,75±0,62 olarak bulundu. AKH grubunun ortalama OTH değeri kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksekti (p<0,001). Sonuç: Çalışmamızın sonuçları, AKH olan hastaların OTH değerlerinin sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek olduğunu göstermiştir. AKH'ye yönelik yapılacak tedavilerin OTH üzerine etkisini inceleyecek çalışmalar yapılmasına ihtiyaç vardır. Anah tar Ke li me ler: Burun tıkanıklığı; hipoksi; ortalama trombosit hacmi; alt konka hipertrofisi ABS TRACT Objective: Inferior turbinate hypertrophy (ITH) is one of the common causes of nasal obstruction. It is known that nasal obstruction is associated with chronic hypoxia. The mean platelet volume (MPV) value increases in conditions that cause chronic hypoxia. The aim of this study is to investigate the effect of inferior turbinate hypertrophy on MPV value. Material and Methods: Our study included 80 patients with ITH who applied to the Otorhinolaryngology (ENT) outpatient clinic between August 2018 and March 2019, as well as 50 age and sex matched healthy control subjects. The MPV values measured in the blood samples of the study and control groups were compared. SPSS 21.0 version statistics program (SPSS for Windows Version 21.0, SPSS Inc, Chicago, IL, ABD) was used to analyze the data. Results: There was no statistically significant difference between the groups in terms of age and gender (p=0.532, p=0.911 respectively). The mean MPV values in the ITH and control groups were 10.52±0.79 and 9.75±0.62 respectively. The mean MPV value of the ITH group was significantly higher than that of the control group (p<0,001). Conclusion: According to the results of our study, MPV values of patients with ITH are significantly higher than those without ITH. Further studies are needed to determine the efficacy of ITH treatments on MPV. Bu çalışma ile ilgili olarak yazarların ve/veya aile bireylerinin çıkar çatışması potansiyeli olabilecek bilimsel ve tıbbi komite üyeliği veya üyeleri ile ilişkisi, danışmanlık, bilirkişilik, herhangi bir firmada çalışma durumu, hissedarlık ve benzer durumları yoktur. Yazar Katkıları Fikir/Kavram: Ender Şahin; Tasarım: Ender Şahin; Denetleme/Danışmanlık: Ender Şahin, İlknur Haberal Can; Veri Top-lama ve/veya İşleme: Ender Şahin, Yunus Kantekin, Ceyhun Cengiz, Hakan Dağıstan, İlknur Haberal Can; Analiz ve/veya Yorum: Ender Şahin, İlknur Haberal Can, Yunus Kantekin, Ceyhun Cengiz, Hakan Dağıstan; Kaynak Taraması: Ender Şahin, Yunus Kantekin; Makalenin Yazımı: Ender Şahin, İlknur Haberal Can; Eleştirel İnceleme: İlknur Haberal Can; Kaynaklar ve Fon Sağlama: Ender Şahin, Yunus Kantekin, Ceyhun Cengiz, Hakan Dağıstan, İlknur Haberal Can; Malzemeler: Ender Şahin, Yunus Kantekin. Ender ŞAHİN ve ark. KBB ve BBC Dergisi. 2021;29(2):77-80 80
doi:10.24179/kbbbbc.2020-78810 fatcat:4wa27inxmbfo7p5mnwmn5p5o6y