The content analysis of activities of professional public organizations in pharmacy

I. V. Susharyna
2017 Socìalʹna farmacìâ v ohoronì zdorov â  
Донецький національний медичний університет імені М. Горького, м. Краматорськ Контент-аналіз діяльності професійних громадських організацій у фармації Мета: розробка методичних підходів до проведення контент-аналізу діяльності професійних громадських організацій у фармації, які наведено у цій статті. Матеріали та методи. Наведено результати контент-аналізу діяльності АПАУ за 2013-2015 рр. і визначено показники ефективності діяльності АПАУ, які порівнянні з показниками Об'єднання організацій
more » ... тодавців медичної та мікробіологічної промисловості України (ООРММПУ). результати дослідження. Результати проведеного аналізу дозволяють стверджувати, що кількість отриманих відповідей свідчить про досить високу результативність взаємодії АПАУ з органами державної влади в 2013 і 2015 рр. Відсоток повністю позитивних відповідей становить 75 і 71,9 % відповідно, більш низька результативність мала місце в 2014 р. -50 %. За характером відповідей державних органів влади ООРММПУ й АПАУ можна зробити висновок, що з 2013 по 2015 р. все-таки найбільшу частку (з певною варіацією) мають позитивні відповіді. висновки. Результати дослідження дозволяють стверджувати, що ефективність взаємодії ООРММПУ й органів державної влади знаходилась на низькому рівні, що вимагає подальшого аналізу причин і вжиття заходів щодо її поліпшення. Ефективність взаємодії АПАУ й органів державної влади знаходилась на задовільному рівні, крім 2014 р., що вимагає подальшого аналізу причин і вжиття заходів щодо її поліпшення. Ключові слова: фармація; контент-аналіз; громадська організація; фармацевтична асоціація; оцінка діяльності; аптека. I. V. Susharyna The content analysis of activities of professional public organizations in pharmacy Aim. To develop the methodological approaches to the content analysis for assessing the activities of professional public organizations in pharmacy. Materials and Methods. The results of the content analysis of РPAU activities for 2013-2015 are given. The indicators of РPAU performance have been determined and compared with the performance ratios of the «Association of Employers' Organizations of medical and microbiological industry of Ukraine» (AEOMMIU). Results. The results of the analysis conducted suggest that the number of responses received indicates a sufficiently high performance of the РPAU interaction with public authorities in 2013 and 2015. The percentage of totally positive responses is 75 and 71.9%. The lower performance was 50% in 2014. By the nature of responses of public authorities of AEOMMIU and РPAU it can be concluded that from 2013 to 2015 the positive responses has the greatest share (with some variation). Conclusions. The results of the study suggest that the effectiveness of the interaction of AEOMMIU and public authorities was low. Thus, it requires further analysis of the causes and actions to improve it. The effectiveness of the interaction of PPAU and public authorities was satisfactory, except for 2014. Therefore, it requires further analysis of the causes and actions to improve it.
doi:10.24959/sphhcj.17.65 fatcat:kho6rtltlzdvjknfnttrxmz3za