Functioning of complex sentences in the text of the diplomatic speech: pragmalinguistic aspect
Функціювання складнопідрядних речень у тексті дипломатичної промови: прагмалінгвістичний аспект

H. D. Kankash
2018 Science and Education a New Dimension  
Анотація. У пропонованій статті автор робить спробу схарактеризувати складнопідрядні речення, ужиті у текстах дипломатичних промов, з погляду прагматичного синтаксису. Дослідник констатує, що в досліджуваних текстах (60-ті -70-ті роки ХХ століття) репрезентований такий прагматичний тип складних синтаксичних утворень, усі складники якого мають комунікативно-інтенційний зміст констатива. Актуалізація комунікативно-інтенційного змісту складнопідрядних речень у мовленні можлива лише за умови
more » ... ції комунікативної інтенції кожного його складника. Ключові слова: складнопідрядне речення, прагматичний тип, прагматичний синтаксис, комунікативно-інтенційний зміст, комунікативна інтенція, констатив. Вступ. В умовах неперервного розвитку міжнародних відносин особливої значущості набуває вивчення текстів дипломатичних документів, зокрема, їх дослідження в ретроспективі. У зв'язку з цим важливе значення має вивчення текстів дипломатичних промов представників українського уряду в 60 -70-х роках ХХ століття. Стислий огляд публікацій з теми. До проблеми функціонування синтаксичних одиниць як одиниць мовлення зверталися вітчизняні й закордонні мовознавці, зокрема такі, як Q.
doi:10.31174/send-ph2018-177vi52-06 fatcat:4o2zxnymrbdz5hgm6cckp6f5li