Podiel dynamickej chyby na meraní prietoku plynu turbínovým plynomerom

Jaroslav Rákoš
2004 Acta Montanistica Slovaca Ročník   unpublished
Share of dynamic errors on the measured flow gas by turbine gasmeter Present paper analyses the energy status of the turbine flow-meter as related to the reaction of change in the parameters of the flow and its impact upon the dynamic error of measurement. The calculation was carried out based on the cutout from the bleeder diagram for meter G 650 (T150) installed in the natural gas distribution networks. The cutout analyses proves, that the dynamic component of the error for the given
more » ... nt method of gas flow is always negligible in comparison to the static error, the size of which may be influenced by the change of the meter construction only. Úvod Aj v distribučnej sieti zemného plynu rastú nároky na presnosť merania spolu s vývojom konkurencie na trhu plynárenských armatúr-plynomerov. Tieto plynomery pre náročné nasadenia sú určené pre stacionárny prietok v rozmedzí povoleného minimálneho a maximálneho rozsahu prietoku. Často býva položená otázka aký je podiel dynamickej chyby prietoku, pokiaľ dochádza zmenám s určitou dynamikou v odbere. Číslicové spracovanie umožňuje na túto otázku efektívne a presne odpovedať. Vzhľadom na informačné obmedzenia, bol pre spracovanie za účelom výskumu poskytnutý v roku 1998 fragment záznamu odberového diagramu, na ktorom boli overené niektoré aspekty merania prietoku turbínovým plynomerom. Teoretické východiská Všeobecne známa statická prietoková charakteristika merania rotačnými plynomermi sa vzťahuje aj na model G 650. Pracovný rozsah Q min = 32 m 3 /h až Q max = 1000 m 3 /h pri tlaku p max = 16 bar pripúšťa statickú chybu merania ± 1 %. Meranie sa uskutočňuje diaľkovou telemetrickou sústavou. Lokálne vyhodnocované stavové parametre plynu umožňujú, ako je pre systém SCADA bežné, prepočítať aj lokálny objemový prietok, pričom 1 impulz má hodnotu 1 m 3 prietočného množstva. Dynamika odberu má ten dôsledok, že rotujúca turbínka sa správa ako dynamická sústava s momentom zotrvačnosti J, ktorej energia pri uhlovej rýchlosti ω je daná vzťahom W A = 0,5.J. ω 2 [J] (1) Zmena tejto energetickej hodnoty závisí od privádzanej zmeny energie pretekajúceho média dW a dynamickej strate sústavy dW O , teda dW-dW O = dW A = 0,5 J. ω 2 .d ω (2) keďže pre mechanické sústavy platí P dt dW = a súčasne M P = ω , (3) kde P je výkon dodávaný sústave médiom, vytvárajúcim tak hnací moment M, rovnicu (2) je možné na základe vzťahov (3) upraviť na používaný tvar: MM O = M A = dt d J ω. , (4) Ak zavedieme linerizáciu M o = ω. C (C je vhodná konštanta odporu), potom rovnica (4) bude mať normovaný tvar:
fatcat:edijhg6hsjcdjo5rnkv3fdu7z4