Resim 1. Hastan›n ikinci kez çekilen Kraniyal MR incelemesi

Üniversitesi Cerrahpafla, T›p Fakültesi, Çocuk Hematoloji, Bilim Dal›, Üniversitesi Cerrahpafla, T›p Fakültesi, Çocuk Nöroloji, Bilim Dal›, Üniversitesi Cerrahpafla, T›p Fakültesi, Radyoloji Dal›, Nihal Özdemir (+5 others)
unpublished
K Kr ra an ni iy ya al l s si in ni ir r f fe el lç çl le er ri iy yl le e b ba afl flv vu ur ra an n a al lt t› › y ya afl fl› ›n nd da a e er rk ke ek k ç ço oc cu uk k S Si ix x-y ye ea ar r-o ol ld d b bo oy y w wi it th h c cr ra an ni ia al l n ne er rv ve e p pa al ls si ie es s N Ni ih ha al l Ö Öz zd de em mi ir r, , O Ol lc ca ay y Ü Ün nv ve er r* *, , S So on na ay y Ç Çi im me en n* *, , H Hi il lm mi i A Ap pa ak k, , S Se er ra ap p U Uy ys sa al l* *, , S Sa ai it t A Al lb ba
more » ... yr ra am m A Ay y› ›n n O Ol lg gu us su u C Ca as se e o of f t th he e M Mo on nt th h 1 10 09 9 Olgu Alt› yafl›nda erkek çocuk sol gözde içe kayma, a¤›zda çarp›lma ve konuflmada bozukluk yak›nmas›yla baflvur-du¤u hastanede menenjit/ansefalit ön tan›s›yla yat›r›lm›fl. Fizik muayenesinde ense sertli¤i, sol abdusens ve sol fas-yal sinir-felci saptanm›fl. Kraniyal bilgisayarl› tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntülemede (MRG) mastoi-dit d›fl›nda bulgu yokmufl. Lomber ponksiyon normal bu-lunmufl; ancak hastaya atefli oldu¤u için seftriakson ve asiklovir tedavileri bafllanm›fl. Hastan›n izleminde tabloya sol hipoglosal felç eklenmifl. Hasta kendi iste¤iyle klini¤i-mize getirildi¤inde yap›lan fizik muayenesinde ileri dere-cede halsizlik, ense sertli¤i, sol alt›nc› kraniyal sinir, sol santral yedinci kraniyal sinir ve sol 12. kraniyal sinir felçle-ri saptand›. Her iki tarafta alt ve üst ekstremitelerde kas gücü 4/5'ti. Karaci¤eri 3 cm olarak ele gelmekteydi, dalak büyüklü¤ü ve lenfadenopatisi yoktu. Ayaklar›nda gode b›-rakan ödemi mevcuttu. Yatt›¤› gün çilek jölesi k›vam›nda kanl› d›flk›lamas› oldu. Kar›n a¤r›s› efllik etmedi. Tetkikle-rinde yinelenen lomber ponksiyonunda hücre görülmedi, beyin omurilik s›v›s›nda (BOS) glükoz ve proteini normal-di. Tam kan say›m›nda lökosit: 9 000/mm 3 , hemoglobin 10,2 mg/dL, trombosit: 213 000/mm 3 'dü. Böbrek ve kara-ci¤er ifllev testlerinde özellik yoktu. Tam idrar tahlili nor-maldi. Eritrosit çökme h›z› 10 mm/sa idi. Kar›n ultrasonografisinde ileoileal invajinasyon sap-tand›. Hastaya tan› koyduracak tetkikler yap›ld› ve kraniyal MRG yinelendi (Resim 1).
fatcat:kr36se4qyvevpmokkxov2s5lui