Deterministiniu ir geostatistiniu interpoliavimo metodu taikymas žemes paviršiui modeliuoti

Viktor Nareiko, Birute Ruzgiene, Adomas Uselis
2010 Geodesy and Cartography  
GEODEZIJA IR KARTOGRAFIJA / GEODESY AND CARTOGRAPHY 2010 36(3): 118-122 Įvadas Skaitmeninis tam tikros teritorijos modelis apima Žemės paviršiaus ir jame esančių objektų trimačių koordinačių (X, Y ir Z) visumą. Toks modelis ypač svarbus generuojant ortofotografinį žemėlapį, kai reikalingos ne tik Žemės paviršiaus, bet ir statinių ar kitų objektų aukščių koordinatės. Sudarant skaitmeninius žemėlapius, kompiuterinėmis sistemomis automatiškai kuriamas skaitmeninis Žemės paviršiaus modelis (DEM).
more » ... us modelis (DEM). Siekiant atvaizduoti Žemės paviršiaus reljefą, svarbu turėti tankų vietovės taškų tinklą su planimetrinėmis koordinatėmis ir aukščiais. Šiam tikslui, remiantis atramos taškų duomenimis, taikomi įvairūs interpoliavimo metodai. Kuo daugiau šių taškų, tuo aukščių interpoliavimo rezultatai patikimesni. DEM tinklo tankumas priklauso nuo vietovės reljefo pobūdžio (Ruzgienė 2010). Jei vietovės reljefas nėra labai ryškus, taškų aukščiai gali būti nustatomi, pvz., kas 5-10 metrų. Erdvinis paviršiaus vaizdas kuriamas remiantis geodezinių, fotogrametrinių matavimų rezultatais, nuotolinio skenavimo duomenimis (Konecny 2003 , Manual 2004 . Gauta taškinė informacija paskleidžiama po visą paviršių, interpoliavimo būdu pagal žinomus duomenis apskaičiavus tarpines reikšmes. Sudarytieji skaitmeniniai paviršiaus modeliai matomi (vizualizuojami) trimatėje erdvėje, todėl jie efektyviai taikomi įvairiose geoinformacinių sistemų panaudojimo srityse. Didėjant kompiuterių galimybėms, sukuriama vis daugiau programinių sistemų (pvz., MatchCAD, Mathematica, Maple, MATLAB), kurios taikomos įvairių paviršių modeliavimo uždaviniams spręsti. MATLAB programinis paketas − tai lanksti programinė aplinka ir programavimo kalba, skirta matematiniams uždaviniams spręsti, algoritmams sudaryti ir tobulinti, duomenims analizuoti ir sukurtiems skaitmeniniams modeliams vizualizuoti (Biran, Breiner 1997) . Erdviniams Žemės paviršiaus modeliams sudaryti taikomi įvairūs algoritmai bei programinės sistemos, tačiau ne visose programose numatytas patogus duomenų pateikimo ar įvedimo būdas bei galimybė analizuoti visus skaitmeninių modelių sudarymo etapus. Norint taikyti patikslintus interpoliavimo algoritmus, šiuos procesus įsisavinti labai svarbu, todėl, naudojant MATLAB paketą, sukurta kompiuterinė programa (Geo3D), kurioje UDK 528.73
doi:10.3846/gc.2010.19 fatcat:n7xhn6pdengr3g7pgcbnc4mhmq