بررسی تأثیر کپسول کلپوره بر طول مدت درد دیسمنوره ‌اولیه

زهرا شیرمحمدی حصاری, دکتر فرید زایری, خدیجه آبادیان, زهره کشاورز, مریم اکبری نوذری
2018 Majallah-i Zanān, Māmā̓ī va Nāzā̓ī-i Īrān  
مقدمه: دیسمنوره اولیه به کرامپ‌های دردناک قاعدگی بدون علت ارگانیک گفته می‌شود که یکی از شایع‌ترین مشکلات زنان در سنین باروری است. با توجه به میزان بالای دیسمنوره و تأثیر آن بر فعالیت‌های روزانه و عوارض جانبی داروهای شیمیایی، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر کپسول کلپوره بر مدت درد دیسمنوره انجام شد. روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی ‌تصادفی شاهددار سه‌سوکور در سال 1393 بر روی 70 دانشجوی مبتلا به دیسمنوره اولیه در یکی از خوابگاه‌های دانشگاه شهید بهشتی انجام شد. افراد به‌‌طور تصادفی به گروه‌های
more » ... داخله و کنترل تقسیم شدند. طی سه روز اول قاعدگی، گروه مداخله با کپسول کلپوره هر 6 ساعت و گروه کنترل با کپسول حاوی پودر نشاسته، برای 2 ماه متوالی درمان شدند. مدت درد بر اساس روز (یک دوره قبل از شروع مطالعه و دو دوره مداخله) ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 20) و SAS9.2 و آزمون‌های آماری تی مستقل، من‌ویتنی و مدل اثرات تصادفی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته‌ شد. یافته‌ها: قبل از مداخله، بین مدت درد در دو گروه، اختلاف معنی‌داری وجود نداشت (05/0p). مدت درد قبل از مصرف کپسول کلپوره 3/4 روز بود که بعد از مصرف کپسول در دوره اول و دوم به ترتیب به 9/1 و 4/1 روز کاهش یافت. نتیجه‌گیری: کپسول کلپوره مدت درد قاعدگی را به‌طور معنی‌داری کاهش‌ می‌دهد و می‌تواند برای درمان دیسمنوره اولیه استفاده ‌شود.
doi:10.22038/ijogi.2018.11971 doaj:fa55c9138e344731a75b69c35266af0c fatcat:cs7xmtd7vrbjjnakhrhuzetq3m