MENSTRUASYONUN ANAEROBİK GÜCE ETKİSİ

Evrim ÇAKMAKÇI, Ahmet SANİOĞLU, Süleyman PATLAR, Oktay ÇAKMAKÇI, Vedat ÇINAR
2005 Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi  
ÖZET Menstruasyon bayanların over fonksiyonlarındaki gelişmeler sonucu üreme yeteneğinin faaliyete başladığı bir yaşam sürecidir. Üreme fonksiyonunun gerçekleşmediğini gösterir özel bir durumdur. Yapılan çalışmanın amacı bayanlarda menstruasyon döneminde ve normal dönemdeki anaerobik gücün tespit edilerek, karşılaştırılıp iki dönem arasındaki farkı tespit etmek ve dolayısıyla tüm spor kamuoyuna bu konuyla ilgili bilimsel ve sağlıklı sonuçlar sunmaktır. Araştırma Selçuk Üniversitesi Beden
more » ... sitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda okuyan, menstruasyon dönemi ağrısız ve az ağrılı geçen, yaş ortalamaları 19,66 ve vücut ağırlığı ortalamaları 56,33 ve boy ortalamaları 164,6 olan 30 adet bayan öğrenci denek olarak seçilmiştir. Yapılan wingate test sonuçlarında elde edilen anaerobik güç ortalamaları "t" testi ile karşılaştırılmıştır. İki dönem arasında elde edilen parametrelerde farklılık gözlenirken, istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Sonuç olarak menstruasyon ve normal dönemdeki anaerobik güç ölçüm sonuçlarında birbirine yakın değerlere rastlanmıştır ve menstrual dönemde anaerobik performans açısından olumsuz bir bulguya rastlanmamıştır. ABSTRACT Menstruation is life process in which female productivity begin to operate because of developments in the ovary functionings. It is a special instance indicating that the reproduction is not taking place. The objective of this project are to determine and compare the anaerobic stregth in females in the menstruating and nonmenstruating periods, to determine the difference between them ,and to inform the general sports community about this issue with scientific and reliable information . The project was undertaken at the School of Phyisical Education and Sport at Selcuk University. Thirty female students were selected as subjects from among those who have their menstruation without or little pain and whose avarege age , weight and height are respectively 19.66 yıs, 56.33 kg, 164.6 cm. The anaerobic stregth averages obtainedin the Wingate test were compares with the 't' test .While differences were obseved between parametres belonging to the two periods, these differences were meaningful from a statistical pointof wiew. As a result, because of the smilar findings in the menstrual and normal periods, no ngative effect on anaerobic strength of the menstrual period has been detected.
doi:10.1501/sporm_0000000054 fatcat:w4wj3gdxebfthi5zb3iawrbjkq