Building performance evaluation – understanding the benefits and risks for the stakeholders involved. Lessons for Poland based on the UK experience

Magdalena Baborska-Narożny
2017
Ocena funkcjonowania budynkurozumienie korzyści i ryzyka dla zaangażowanych stron. Lekcje dla Polski płynące z doświadczeń brytyjskich Building performance evaluationunderstanding the benefits and risks for the stakeholders involved. Lessons for Poland based on the UK experience Wstęp Prawa fizyki budowli wyznaczające podstawowe wy zwania przy projektowaniu są uniwersalne, a jednak sam proces projektowy, budowlany, czy też zasady utrzyma nia budynków są zróżnicowane i odzwierciedlają kon kretne
more » ... ciedlają kon kretne uwarunkowania danego środowiska kulturalnego, ekonomicznego i prawnego [1] . Podobnie fizjologia czy psychologia opisują uniwersalne ramy funkcjonowania ludzi, a szczegółowe zasady, na przykład sposoby ubiera nia się (tzw. dress code) lub oczekiwania względem bu dynków w zakresie komfortu są ściśle powiązane z lo kal nym kontekstem. Oznacza to, że przyczyny problemów związanych z użytkowaniem budynków mogą być zarów no uniwersalne, jak i uwarunkowane lokalnie. Na przy kład, gdy mieszkańcy uznają dźwięk związany z dzia ła niem wentylacji mechanicznej za dokuczliwy, to za zwy czaj dążą do jego zlikwidowania poprzez wyłączenie wen tylatorów, jeśli tylko jest to możliwe. Takie zachowania zostały potwierdzone badaniami prowadzonymi w za miesz kanych budynkach w różnych krajach [2], [3] . W celu zmi nimalizowania ryzyka wystąpienia takich niepożąda nych działań decydenci mogą przygotować ogólne wy tyczne dotyczące maksymalnego poziomu hałasu wytwa rzanego przez wentylatory. Skuteczne wdrożenie takich * Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej/Faculty of Ar chitecture, Wrocław University of Science and Technology.
doi:10.5277/arc170104 fatcat:7bklgepvqfcdnaui7kmj3kt7ce