Features of rethinking the image of Christ in the dramas of Lesya Ukrainka

Liudmyla ZHVANIA
2021 Humanities science current issues  
Людмила ЖВАНІЯ, orcid.org/0000-0003-1864-2119 кандидат філологічних наук, докторант кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна) zhvania@ukr.net ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ОБРАЗУ ХРИСТА В ДРАМАТУРГІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ У статті досліджується трансформація художнього образу Христа в драматичних поемах Лесі Українки. Авторка намагається осягнути постать Христа через сприйняття його головними героями своїх драм, через
more » ... почуття, емоції та переживання ними Євангельських подій. У драматичній поемі «Одержима», де Христос постає дійовою особою, авторка змальовує два художніх образи Месії. Перший образ цілком узгоджується з догматами християнства, основні постулати якого викладено в його діалозі з Міріам. Інший образ проявляється через сприйняття Месії головною героїнею твору У цьому образі, створеному люблячою жінкою, більше людського, аніж божественного. Міріам сприймає Христа в координатах людських цінностей. Для неї він глибоко нещасний, бо одинокий і приречений на марну жертву, оскільки людство не достойне її. Вона не має удосталь віри, щоб осягнути божественну суть його любові, адже для цього потрібно досягнути внутрішньої цілісності. Тож її почуття має амбівалентну природу. Одержима живе палкою любов'ю до Месії та люто ненавидить його ворогів, учнів, «всіх і все». Юда («На полі крові») сприймає Христа як пророка-невдаху, що не спромігся стати царем. Душа зрадника також розривається між любов᾽ю і ненавистю. Суперечливість почуттів Юди, спрямованих на Учителя, -це вияв неподоланної прірви нерозуміння, яка пролягає між ними. В Юди своє бачення Христа та його місії. Він прагне царства земного, в якому буде серед божих обранців. Висока жертовність Ісуса залишається для нього незрозумілою. Подібно до Міріам, Юда любить не Христа, а своє уявлення про нього. Відкидаючи догматичні формулювання, авторка драматичних поем прагне збагнути постать Ісуса, яка не завжди надається для людського розуміння. Найкращий шлях до його пізнання -це шлях не через розум, а через досконалу любов. Прикладом людини, яка осягнула й реалізує таку любов, постає в Лесі Українки головна героїня драми «Йоганна, жінка Хусова». Для Йоганни вчення Христа -це заповіт любові. Вона не роздумує над постулатами віри, не оцінює власних вигод від неї, як Юда, а живе любов'ю до Христа та людей. Ключові слова: образ Христа, драматичні поеми, любов, ненависть, Леся Українка. The first image is the Messiah who is the character of the drama. This image is fully consistent with the dogmas of Christianity, the basic tenets of which are set out in his dialogue with Miriam. Another image of the Messiah is manifested through the perception of the protagonist of the work. In this image created by a loving woman, his nature is more human than divine. Miriam perceives Christ in the coordinates of human values. For her, he is deeply unhappy because he is lonely and doomed to be a victim. This sacrifice is futile because humanity is not worthy of it. She lacks faith and inner integrity to grasp the divine essence of his love for people. Her feelings are ambivalent. Miriam loves the Messiah passionately and hates "one and all". Judas ("On the field of blood") perceives Christ as a failed prophet who failed to become king. The traitor's soul is also torn between love and hatred. The contradiction of Judas' feelings toward Christ is a manifestation of the total misunderstanding of the essence of his teaching. Judas has a different vision of the mission of Christ. He seeks the kingdom of the earth. Like Miriam, Judas loves not Christ but his own conception of him. Rejecting dogmatic formulations, the author of the dramatic poems seeks to understand the figure of Jesus, which is not always provided for human understanding. The best way to know Him is not through reason, but through perfect love. An example of a person who has realized such love is the main character of Lesya Ukrainka's drama "Johanna, the Woman of Husov". For Johanna, the teachings of Christ are a covenant of love. She does not meditate on the tenets of the faith, does not value her own benefits from it, like Judas, but lives with love for Christ and people.
doi:10.24919/2308-4863/38-2-15 fatcat:et3dbcsyszcprk24ziphdtuybq