О квантитативним својствима везаним за полисемију лексема у тезаурусном речнику српског језика

Наташа М. Миланов
2020 Српски језик студије српске и словенске  
Предмет рада је да се истражи удео лексема које имају изразито велики број значења у укупном фонду лексема забележених у највећем дескриптивном речнику српског језика, Речнику САНУ. Изузетно полисемичним сматраћемо оне лексеме које су у овом речнику реализовале најмање 15 значења или нијанси значења, те ћемо утврдити дистрибуцију овако издвојених лексема по објављеним томовима Речника. Циљ рада је да се на основу података о броју изузетно полисемичних лексема и њихових значења у највећем
more » ... а у највећем дескриптивном речнику српског језика допринесе осветљавању питања анализе квантитативих карактеристика лексичког система српског језика. кључне речи: квантитативна анализа, полисемија, моносемична лексема, Речник САНУ. * natasa.milanov@isj.sanu.ac.rs * * Рад је настао у оквиру пројекта 178009 Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, који у потпуности финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 304 Миланов Н., О квантитативним својствима...; Српски језик XXV, 2020, стр. 303-316
doi:10.18485/sj.2020.25.1.21 fatcat:ibuv6bgzkrajbaffgmwxx2owf4