مقایسه کیفیت زندگی بیماران تحت دیالیز خونی و صفاقی در مراکز دیالیز بیمارستان های امام رضا و)ع( قائم ( عج) شهرستان مشهد

عباسعلی زراعتی, مسیح نقیبی, محمد جواد مجاهدی, شهاب احمد زاده, بشر ی حسن زمانی
2010 Majallah-i Dānishkadah-i Pizishkī-i Dānishgāh-i ̒ Ulūm-i Pizishkī-i Mashhad  
مقدمه تفاوت ها ی نسب ی در برخ ی از حیطه ها یفیک ی ت زندگ یب ی ماران د یالی ز خون و ی صفاق ی هنوز به طور کامل روشن نشده است . هدف این مطالعه، مقایسه ک یفی ت زندگی یب ماران د یالی ز خون ی و صفاق ی در مراکز قائم و امام رضا است. روش کار در این مطالعه توصیفی در مرکز دیالیز خونی و صفاقی امام رضا )ع( و قائم (عج) در شش ماه اول سال 1388 انجام شد.40 یب مار د یالی ز صفاق (ی 17مرد و23زن ) با 40 یب مار همسان شده د یالی ز خون (ی 20مرد و20زن ) مقایسه شدند از . ابزار ( SF-36 ) برا ی ارز ابی یفیک ی ت زندگ ی در
more » ... ح 8 طه ی عملکرد ف کیزی ی، محدودی فایا ت ی نقش ف کیزی ی، درد بدن، سلامت عموم ،ی عملکرد اجتماع ،ی محدودیت فایا ی نقش عاطفی، انرژی، خوب بودن عاطف ی استفاده شد . یم انگین نمره ی اجزا کیزیف ی ی و ذهن ی سلامت و نمره ی کل نیز محاسبه شد . اطلاعات به دست آمده با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. مقایسه توسط آزمون های تی، ویلکاکسون، همبستگی پیرسون، من ویتینی، دقیق فیشر و کروسکال والیس انجام شد . جینتا ییپا ن ترین نمره در حیطه ی محدودیت فایا ی نقش ف کیزی ی در هر دو گروه و بالاترین نمره در حیطه ی محدودیت فایا ی نقش عاطف ی در بیماران د یالی ز صفاق ی و درد بدن در بیماران د یالی ز خون ی مشاهده شد. در حیطه ها ی سلامت عمومی، انرژی، محدودیت فایا ی نقش ف کیزی ی و بعد کیزیف ی سلامت SF-36 یب ماران د یالی ز صفاق ی به طور معن ی دار ی نمرات بالاتر ی نسبت به بیماران د یالی ز خون ی کسب کردند. تنها میانگین نمره ی درد در بیماران د یالی ز خون ی نسبت به د یالی ز صفاق ی به طور معن ی دار ی بالاتر بود (p< /0 05 ). ینت جه گ ری ی یا ن مطالعه نشان م ی دهد، یب ماران د یالی ز صفاق یفیک ی ت زندگ ی بهتر ی در حیطه ها ی سلامت عموم ی ، انرژی، محدودیت عملکرد ف کیزی ی و بعد ف کیزی ی سلامت در مقایسه با بیماران تحت د یالی ز خون ی داشتند .
doi:10.22038/mjms.2010.5382 doaj:b3bad3d50dce4516afb8dabbdc0b70d1 fatcat:u3eoffek2bgglhaluksbzwlygi