AUTOMATYKA • 2011 • Tom 15 • Zeszyt 2

Agh, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydzia³ Zarz¹dzania, Jan Duda, Anna Duda-Kêkuœ
unpublished
Konceptualny model matematyczny mechanizmów kszta³tuj¹cych ceny certyfikatów pochodzenia energii elektrycznej na towarowej gie³dzie energii w Polsce 1. Wprowadzenie Jedn¹ z konsekwencji przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku jest zo-bowi¹zanie pañstwa do zwiêkszania produkcji energii elektrycznej ze Ÿróde³ odnawial-nych (OZE). Podstawowe znaczenie dla rozwoju energetyki odnawialnej w UE ma Dyrekty-wa 2001/77/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 wrzeœnia 2001 r. Akt ten
more » ... r. Akt ten wprowadza obowi¹zek wydawania œwiadectw pochodzenia energii elektrycznej ze Ÿróde³ odnawialnych, zwanych zielonymi certyfikatami. Zosta³ on wdro¿ony do polskiego prawa obszern¹ noweliza-cj¹ Prawa energetycznego [11] (obowi¹zuje od 1.10.2005 r.), ustanawiaj¹c¹ tzw. system "zielo-nych certyfikatów". Szczegó³owe regulacje tego sytemu na lata 2008–2017 okreœla Rozporz¹-dzenie [12]. Rozwój elektroenergetyki odnawialnej Polsce ma powa¿ne skutki ekonomiczne, gdy¿ produkcja energii z OZE jest znacznie bardziej kosztowna ni¿ z wêgla [1, 2, 4]. W dokumencie rz¹dowym [8] przewiduje siê, ¿e zobowi¹zania dotycz¹ce udzia³u energii elektrycznej z OZE w krajowym bilansie zu¿ycia bêd¹ realizowane g³ównie przez rozwój elektroenergetyki wiatrowej, a ustawa [11] wprowadza gwarancje zakupu tej energii. Dla elektroenergetyki wêglowej oznacza to zmniejszenie popytu, a tak¿e koniecznoœae utrzymywania rezerwy mocy na zaspokojenie zapotrzebowania w ka¿dych warunkach pogodowych, co implikuje dodatko-we koszty. Niniejszy artyku³ przedstawia koncepcjê matematycznego opisu mechanizmów godze-nia sprzecznych interesów ekonomicznych energetyki odnawialnej i konwencjonalnej w ra-mach systemu handlu œwiadectwami pochodzenia energii. Wykorzystano dane zawarte w oficjalnych dokumentach rz¹dowych [10] i [12], okreœlaj¹ce tempo wzrostu elektroener-getyki i wskaŸniki nadrzêdne dla zielonej elektroenergetyki w okresie od roku 2008 do 2017.
fatcat:qubv3qg7ljfe3lgz72dz7mu2wu