Large medial sphenoid wing meningiomas: long-term outcome and correlation with tumor size after microsurgical treatment in 127 consecutive cases

Dingyan Liu, Xianrui Yuan, Qing Liu, Xinjun Jiang, Weixi Jiang, Zefeng Peng, Xiping Ding, Duanwu Luo
2012 Turkish Neurosurgery  
AIm: We present the long-term outcomes as well as their correlation with tumor size in 127 consecutive patients harboring large MSWM after microsurgical treatment. mATeRIAL and meTHods: The retrospective analysis of clinical data and follow-up data of 127 microsurgical treated patients with MSWM was performed. The mean maximum diameter of tumors was 5.2cm (ranged 1.5-10.0cm). ResuLTs: 104 cases (81.9%) achieved gross total resection. There was no operative mortality. Detailed follow-up data was
more » ... available in 120 cases for a mean duration of 81.6 months (12-216 months). The permanent morbidity was 14.2%. The mean KPS score 1 year after surgery was 90.6 (ranged 60-100). Among 74 patients of preoperative visual acuity (VA) impairment, postoperative VA improved in 42 cases (56.8%), unchanged in 30 (40.5%), and deteriorated in 2 (2.7%). MR images revealed tumor recurrence after total resection in 10 cases (10.2%) and tumor progression after subtotal resection in 10 cases (45.5%). CoNCLusIoN: Tumor recurrence was the major risk in the long run, thus the initial surgery was extremely important and hence should be aggressive. The size of tumor affected the extent of tumor removal determining clinical outcomes including VA improvement and KPS score immediately after surgery; however, it was not correlated with long-term overall outcomes. ÖZ AmAÇ: Büyük MSWM bulunan arka arkaya 127 olguda mikrocerrahi tedavi sonrasında uzun süreli sonuçları ve tümör büyüklüğüyle korelasyonlarını sunuyoruz. yÖNTem ve GeReÇLeR: MSWM bulunan ve mikrocerrahi ile tedavi edilen 127 hastanın klinik verileri ve takip verilerinin retrospektif analizi yapıldı. Tümörlerin ortalama maksimum çapı 5,2 cm (aralık 1,5 -10,0 cm) bulundu. BuLGuLAR: 104 olguda (%81,9) gros total rezeksiyon yapıldı. Operatif mortalite yoktu. Ayrıntılı takip verileri 120 olguda ortalama 81,6 ay (12-216 ay) için mevcuttu. Kalıcı morbidite %14,2 oranında görüldü. Cerrahiden 1 yıl sonra ortalama KPS skoru 90,6 (aralık 60-100) bulundu. Preoperatif görme keskinliği bozukluğu olan 74 hasta içinde postoperatif dönemde görme keskinliği 42 hastada (%56,8) arttı, 30'unda (%40,5) değişmedi ve 2'sinde (%2,7) kötüye gitti. MR görüntüleri total rezeksiyon sonrasında 10 olguda (%10,2) tümör reküransı ve subtotal rezeksiyon sonrasında 10 olguda (%45,5) tümör ilerlemesi gösterdi. soNuÇ: Uzun dönemde temel risk tümör reküransıydı ve bu nedenle ilk cerrahi çok önemlidir ve agresif olmalıdır. Tümör büyüklüğü, tümör çıkarma kapsamını etkileyerek ameliyattan hemen sonra görme keskinliği düzelmesi ve KPS skoru dahil klinik sonuçları etkiledi ancak uzun dönemli genel sonuçlarla korelasyon göstermedi. ANAHTAR sÖZCÜKLeR: Medial sfenoid kanat menenjiyomları, Tümör büyüklüğü, Tümör reküransı, İşlevsel sonuç
doi:10.5137/1019-5149.jtn.5142-11.1 pmid:23015330 fatcat:y6mnetipvbhxjidyyvv4wygfna