Prince Lichnowsky's memorandum as a source for determining the responsibility for the outbreak of the First World War

Djordje Djuric
2015 Zbornik Matice srpske za drustvene nauke  
Уни вер зи тет у Но вом Са ду Фи ло зоф ски фа кул тет, Од сек за исто ри ју Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, Но ви Сад, Ср би ја djdju ric@yahoo.com СА ЖЕ ТАК: У ра ду се ана ли зи ра са др жај Ме мо а ра кне за Кар ла Мак са Лих нов ског из 1916. го ди не. Овај не мач ки пле мић, по ро ђе њу члан Гор њег до ма Пру ског па р ла мен та, био је не мач ки ам ба са дор у Лон до ну од 1912. до 1914. го ди не и не по сред ни све док ди пло мат ских пре ви ра ња у вре ме Јул ске кри зе и из би ја ња Пр вог
more » ... ет ског ра та. Он у овом до ку мен ту од гово р ност за рат не дво сми сле но при пи су је Не мач кој и Ау стро у гар ској из носе ћи број не ар гу мен те и лич на све до чан ства. Лих нов ски на во ди да је уби ство ау стро у гар ског над вој во де ис ко ри шће но са мо као из го вор за рат. КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Вер сај ски си стем, Кнез Карл Макс Лих нов ски, Пита ње рат не од го вор но сти, Пр ви свет ски рат, рат на од ште та, Са ра јев ски атен тат, Ср би ја у Пр вом свет ском ра ту То ком ра да "Са ве знич ке ко ми си је за од го вор ност узроч ни ка ра та и
doi:10.2298/zmsdn1550043d fatcat:bxnhq4utn5cg7lj575kgokdqae