Del traspàs de la dinastía Austríaca a la Borbónica. La ciutat de Tarragona (1700-1705): llum i Foscor a les portes de la guerra de successió [article]

Josep Mª Sabaté I Bosch, Digital.CSIC, Digital.CSIC
2015
Univcrsitat Rovira i Virgili L' 1 de novembrc de l'any 1700 maria el rei CarIes TI, pero una setmana més tard a Tarragona encara es dcsconeixia aquesta luctuosa noticia, tot ¡que ja es comentava la gravetat de la malaltia del monarca i, adhuc, que ja havia estat cxtremunciat, motiu pel qual seguien fcnt-se rogativcs per la seva salut, fins que es tingués la ccrtesa absoluta de la seva mort. D'acord amb aixó, el día 8 d'aqucsl rnateix mes i any el canonge de la seu tarragonina, Tomus Coma,
more » ... , Tomus Coma, assabentava al CapítoP catcdralici d'haver rchut !'anunci el'una ambaixada de la ciutat amo la proposta de continuar les csmentades rogativc"'i; pero els clubtcs palesats sobre In mort del monarca feren determinar els scnyors capitulars «que en /loticia ta/1 fatal que se hallrlÍ de obrar ji se tinga capital sub !mena praestiti ji qlte lo 5/: D. Pedro de Vidal sapia ab los cilltadans de la elllbaix(/da quilla lIot;cia tcnen de la salut de Su Magestat» (sic? L'endema, o ~ja el 9 de novembre de 1700, scgons la cornunicació feta pel propi canonge Perc de Vidal, les noticies no eren tampoc prau esclatidorcs: «haven! parlat ab los Gil/tadans que donaren la emboixada als Srs. Sindichs]
doi:10.20350/digitalcsic/11486 fatcat:jbntok7eozcxlembmb4kvipd4q