Sekcja Fotogrametrii i Teledetekcji Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk oraz Zakład Fotogrametrii i Teledetekcji Akademii Rolniczej w Krakowie

Archiwum Kartografii, Teledetekcji, Renata Jędryczka
1997 unpublished
AK TUALIZACJA NM T DLA PO TRZEB T W O RZENIA CY FR O W EJ ORTOFOTOGRAFn Streszczenie Cyfrowe wyznaczanie wspspółrzędnych X ,Y,Z dostatecznie gęsto pokryw ają­ cych określony teren to problem , który zaprząta uwagą fotogram etrów o d ostatnich 10-15 lat. M e to d \ autom atyczne i se mi-automatyczne są dostępne w szeregu stacjach fotogram etiycznych. Dla celów ortofotografii m a to szczególnie duże znaczenie, p rzy czym konieczne je s t wówczas stosowanie różnych m etod interpolacji. Poważnym
more » ... blem em staje się wówczas gro­ madzenie, sw obodny dostęp i aktualizacja dużych zbiorów danych. Zasto­ sowanie relacyjnych baz danych w procesie generacji i aktualizacji N M T pow inno stać się regułą. W pra cy przedstaw iono doświadczenia w tym za ­ kresie zdobyte w Katedrze Fotogram etrii i Teledetekcji na w A R T w O lszty­ nie.
fatcat:whvjdxkabjdrnkgnvfaiyrws3a