Concept of the project of the state final scientific and technological program in the field of marine research and technology

O.A. SHCHIPTSOV
2017 Geology and Mineral Resources of World Ocean  
5 Океанология О.А. Щипцов ДУ «Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України», Київ КОНЦЕПТ ПРОЕКТУ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПРОГРАМИ В ГАЛУЗІ МОРСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ТЕХНОЛОГІЙ Ó ñòàòò³ ïðîïîíуєòьñя êîíцåïò ïðîåêòу уêðà¿íñьêî¿ äåðжàвíî¿ ц³ëьîвî¿ íàу êîвîòåхí³чíî¿ ïðîãðàìè в ãàëуç³ ìîðñьêèх äîñë³äжåíь ³ òåхíîëîã³é. Ðîçãëяíуò³ ãîëîвíà ³äåя ³ ìåòà çàçíàчåíîãî ïðîåêòу ïðîãðàìè. Пðåäñòàвëåí³ ïð³îðèòåòí³ íàïðяìè ðîб³ò ³ îч³êувàí³ ðåçуëьòàòè. Ключові слова: êîíцåïò, ìîðñьê³
more » ... äîñë³äжåííя ³ òåхíîëî㳿, îêåàíîëîã³я, М³жуðя äîвà îêåàíîãðàô³чíà êîì³ñ³я, МОÊ, ЮÍЕÑÊО. Концепція проекту Державної цільової науково-технічної програми в галузі... Ключевые слова: êîíцåпцèÿ, ìîðñêèå èññëåäîâàíèÿ è òåхíîëîãèè, îêåàíîëîãèÿ, Мåжпðàâèòåëьñòâåííàÿ îêåàíîãðàфè÷åñêàÿ êîìèññèÿ, МÎК, ЮÍЕСКÎ. O.A. Shchiptsov CONCEPT OF THE PROJECT OF THE STATE FINAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL PROGRAM IN THE FIELD OF MARINE RESEARCH AND TECHNOLOGY The article is proposed the concept of the Ukrainian state target scientific and technical program in the field of marine research and technologies. The main idea and purpose of the specified project program are considered. Priority directions of work and expected results are presented.
doi:10.15407/gpimo2017.04.005 fatcat:5kalzilfcnfr7cflkkf66sabk4