The offence of fraud in comparative legislation
Krivično delo prevare u uporednom zakonodavstvu

Vukan Slavković
2019 Pravni Zapisi  
Apstrakt: U radu je izvršeno istraživanje normi u sferi odgovornosti za krivično delo prevare i uporedna analiza analognih odredbi više zemalja. Autor razmatra teorijska shvatanja i propise koji regulišu dato krivično delo u zakonodavstvu Velike Britanije, SAD, Francuske, Nemačke, Španije i Holandije. Sprovedeno proučavanje ukazuje da se značajna pažnja pridaje načinu izvršenja krivičnog dela, zbog čega je angloameričko pravo usmereno na analizu više pravnih pojmova koji karakterišu prevaru. U
more » ... om smislu, pored pozitivnog zakonodavstva, analiziran je termin prevare sa krivičnopravnog i građanskopravnog aspekta, kao i arhivska građa u kojoj se po prvi put pominje pojam "lažno predstavljanje". Druga analizirana zakonodavstva veći značaj pridaju okolnostima pod kojima je krivično delo izvršeno, usled čega se uzima u obzir socijalni položaj, uzrast i zdravstveno stanje oštećenog, kao i karakteristike imovine koja je predmet izvršenja krivičnog dela. Dok je Velika Britanija opštem pojmu prevare posvetila poseban zakon, države evrokontinentalnog pravnog sistema prevaru regulišu u okviru krivičnog zakona, koji pored osnovnog pojma predviđa i posebne vrste prevare kao zasebna krivična dela. Ključne reči: prevara, obmana, zloupotreba poverenja, imovina, krivično delo Prevaru je čovek izmislio kao red i poredak. Ne otvaraj srce pred njim, skupo ćeš to platiti. Nema za njega većeg uživanja od toga što te je prevario. Ostani mu dužan za to uživanje. Više će te poštovati. 1 * Profesor na Visokoj školi za kriminalistiku i bezbednost u Nišu,
doi:10.5937/pravzap0-21123 fatcat:zw3ks5vjwzehhdcsbesxygacua