Isolation, Structural Elucidation, and Cytotoxicity of Three New ent-Kaurane Diterpenoids from Isodon japonica var. glaucocalyx

Hui-Juan Liang, Yun-Xiao Zhang, Guang-Fan Hai, Su-Ping Bai, Yong-Liang Yuan, Dan-Dan Ye, Nan-Qian Zhou
2013 Planta Medica  
doi:10.1055/s-0033-1350998 fatcat:aogo3qjqs5bj5pk5sqzefnu4hy