بررسی کاربرد کیتوزان و اسیدهای کربوکسیلیک به عنوان جایگزین چسب اوره فرمالدهید در ساخت MDF

آیسونا طلائی, وحید حیدری
2021 تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران  
در تحقیق حاضر ویژگیهای کاربردی تخته‌فیبر با دانسیته متوسط ساخته شده با رزین اوره فرمالدهید به عنوان آزمونه شاهد با MDF ساخته شده با کیتوزان و اسیدهای کربوکسیلیک بررسی و مقایسه شدند. ترکیبات مختلف شامل محلول استات کیتوزان، محلول استات کیتوزان- بوتان‌تتراکربوکسیلیک‌اسید ، محلول استات کیتوزان- سیتریک‌اسید و محلول سیتریک‌اسید مورد بررسی قرار گرفتند. ساختار شیمیایی آزمونه‌ها با طیف سنجی مادون قرمز (FTIR) بررسی شد. نتایج این طیف سنجی تفاوت استفاده از ترکیبات مختلف را به وضوح نشان داد. تشکیل پیوندهای
more » ... رضی بین زنجیره‌های سلولز توسط اسیدهای کربوکسیلیک و همچنین تشکیل پیوندهای هیدروژنی بین کیتوزان و لیگنین تایید شد. آزمونه‌های ساخته شده با ترکیب استات کیتوزان- بوتان تتراکربوکسیلیک اسید ثبات ابعادی بهتری را نشان دادند. همچنین میزان چسبندگی داخلی آزمونه‌های MDF ساخته شده با محلول استات کیتوزان، بیشتر از آزمونه شاهد به‌دست آمد. تخته‌های ساخته شده با ترکیب استات کیتوزان- BTCA را می‌توان به دلیل ثبات ابعاد بهتر و چسبندگی داخلی مناسب به‌عنوان ترکیب موفق برای جایگزین نمودن با چسب اوره‌فرمالدهید مطرح نمود.
doi:10.22092/ijwpr.2021.342658.1606 doaj:5c270ec294734639ac2d830686a5f0d1 fatcat:2xzoquvbkbax7lmdeczeahh734