MÜOKARDIINFARKTI DEFINITSIOON

Mai Blöndal¹, Tiia Ainla²
unpublished
411 Müokardiinfarkt (MI) on üks sageda-semaid surma ja töövõimetuse põhju-seid maailmas ning seega on diagnoosi kriteeriumite täpne määratlemine ja rahvusvaheline ühtlustamine oluline nii haige kui ka ühiskonna seisukohast. Müokardiinfarkt on epidemioloogiliselt ühe peamise terviseprobleemi indikaa-tor ning laialdaselt kasutusel kliinilis-tesse uuringutesse kaasamise kriteeriu-mi ja tulemusnäitajana. Ühtne arusaam diagnoosist võimaldab teadusuuringuid paremini omavahel võrrelda ja teha
more » ... da ja teha eri-nevate uuringute tulemuste analüüse. Tulenevalt viimaste aastate jooksul toimu-nud olulisest arengust MI diagnoosimises ja ravis otsustasid Euroopa Kardioloogide Selts, Ameerika Kardioloogide Kolledž ja Ameerika Südameassotsiatsioon ühiselt koos Maailma Südameföderatsiooniga aja-kohastada seni kehtinud MI defi nitsiooni dokumenti (1). Uue konsensusdokumendi koostajad rõ-hutavad, et MI mõiste ei ole muutunud, vaid suurenenud on diagnoosi kriteeriumite tund-likkus (2). Samas ei tohiks me igapäevases kliinilises praktikas unustada, et termin MI peegeldab isheemiast põhjustatud kardio-müotsüütide surma, mis on tingitud müo-kardi verevarustuse häirest. Uus MI konsen-susdokument lisab uut materjali kardiaalsete biomarkerite, elektrokardiograafi a (EKG) ja piltdiagnostikameetodite kohta. Eelkõige on täpsustatud reinfarkti ja koronaararterite re-vaskulariseerimisega seotud MI diagnoosimi-se kriteeriumeid. Müokardiinfarkti erinevate tekkepõhjuste toonitamiseks on välja töötatud uus kliiniline klassifi katsioon. Järgnevalt on antud ülevaade olulisematest uuendustest MI kriteeriumites ning nende tähendusest.
fatcat:ru22jr7ykffi3jbw72jt4jpmd4