KARIŞTIRMALI BİLYALI DEĞİRMENDE KURU ÖĞÜTMEDE BAZI ÖĞÜTME PARAMETRELERİNİN MODELLENMESİ VE OPTİMİZASYONU

Diler KATIRCIOĞLU BAYEL
2020 Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi  
ÖZET Bu makale, talkın karıştırmalı bilyalı değirmen ile kuru öğütülmesinde öğütme parametrelerinin etkilerini değerlendirmektedir. Karıştırma hızı, katı oranı, bilya doluluk oranı ve bilya boyut dağılımı da dâhil olmak üzere dört bağımsız faktörün etkilerini incelemek amacıyla üç seviyeli bir Box-Behnken deney tasarımı kullanılmıştır. Öğütme parametreleri ve yanıtlar arasında ampirik bir korelasyon oluşturmak amacıyla bir dizi deney yapılmıştır. Varyans analizi, kırılma oranı için oldukça iyi
more » ... ı için oldukça iyi bir değer göstermiştir (R 2 =0,952). Yazılım çözümlerine göre, kırılma oranını maksimize etmek için en uygun koşullar, karıştırıcı hızı için 599 d/dk, katı oranı için 0,07, bilya doluluk oranı için % 65,58 ve maksimum bilya boyut dağılımında elde edilmiştir. Öğütmede ki iyileşmeyi doğrulamak amacıyla, yukarıda belirtilen optimum koşullar kullanılarak iki kez doğrulama testleri yapılmış olup ortalama kırılma oranı 3,29 elde edilmiştir. Bu elde edilen ortalama kırılma oranı 29 testte elde edilen değerlerden daha büyüktür. Öğütmenin talk tanelerinin yapısal özellikleri üzerinde etki XRD analizi ile karakterize edilmiştir. XRD ölçümleri hiçbir işlem görmemiş talk numunesine kıyasla, öğütülmüş talk numunelerinin pik alanlarında herhangi bir değişiklik gözlemlenmediğini göstermiştir. ABSTRACT This article evaluates the effects of operating parameters on dry grinding of talc with a stirred media mill. A three-level Box-Behnken design was used for the purpose of examining the impacts of four independent factors, including the stirrer speed, solid ratio, media filling ratio, and the media size distribution on the reduction ratio. For the purpose of establishing an empirical correlation between operating parameters and responses, a series of experiments were carried out. Variance analysis showed quite a good value for reduction ratio (R 2 =0.952). According to the software solutions, the optimum conditions for maximizing the reduction ratio were obtained to be 599 rpm for stirrer speed, 0.07 for solid ratio, 65.58% for media filling ratio, and at maximum level of media size distribution. To verify the improvement of grinding, verification tests were performed two times using the above-mentioned optimum conditions and an average reduction ratio of 3.29 was obtained. This average reduction ratio value obtained was greater than those obtained in the 29 tests. The impacts of grinding on structural characteristics of talc particles were characterized by XRD analysis. XRD measurements indicated that any change was not observed in the peak areas of ground talc specimens compared to the untreated talc specimen.
doi:10.28948/ngumuh.684618 fatcat:yfaxdpflcnbsjlx4g4xvjygzx4