Selection of Tumor models

Hiroki Takashima, Yoshikatsu Koga, Ryo Tsumura, Hirobumi Fuchigami, Yasuhiro Matsumura, Masahiro Yasunaga, Hiroyoshi Y. Tanaka, Tsuyoshi Kurihara, Mitsunobu R. Kano
2020 Drug Delivery System  
doi:10.2745/dds.35.443 fatcat:mxavbao2xvdvbfmpu6lz3pv3te