BELEDİYE TEMİZLİK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN BİREYLERİN ÇALIŞMA DURUŞLARININ YAŞAM KALİTESİ VE AĞRI İLE İLİŞKİSİ

Fatıma Zehra DOĞAN, Esra AKI
2021 Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi  
ÖZ Amaç: Çalışmanın amacı, belediye temizlik işçilerinin çalışma duruşlarının yaşam kalitesi ve ağrı ile ilişkisini incelemekti. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya yaş aralığı 29-56 olan 22 kişi dahil edildi. Çalışmaya katılan bireyler REBA (Rapid Entire Body Assesment), McGill Melzack Ağrı Soru Formu, SF36 ve Görsel Analog Skalası ile değerlendirildi. Sonuçlar: Katılımcıların REBA total skoru ile McGill Melzack Ağrı total skoru arasında (p=0,291), REBA total skoru ile Görsel analog skalası istirahat
more » ... oru (p=0,326) ve aktivite skoru (p=0,472) arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı. Katılımcıların REBA total skoru ile SF36 skorları arasında SF36-1(0,922), SF36-2(0,895), SF36-3(0,428), SF36-4(0,442), SF36-5(0,386), SF36-6(0,871), SF36-7(0,933), SF36-8(0,363) anlamlı bir ilişki bulunmadı. Tartışma: Belediye temizlik işçilerinin çalışma duruşlarının yaşam kalitesi ve ağrı ile ilişkisini incelemek amacıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmada, çalışma duruşlarındaki oluşan risk ile ağrı ve yaşam kalitesi arasında bir ilişki bulunmamaktır. Çalışmamızın sonucunda temizlik işçilerinin çalışma postür ve hareketlerinde risk dereceleri fazladır, bu sebeple bu görevi yerine getiren kişiler için doğru eğitim verilmesi önerilir. Anahtar kelimeler: Ağrı; Yaşam kalitesi; Postür; Risk ABSTRACT Purpose: The aim of this study was to examine the relationship between the working postures of municipal cleaning workers. and quality of life and pain. Material and Methods: Twenty-two people were included in the study who were between the ages 29-56. The individuals who participated to the study were evaluated with REBA (Rapid Entire Body Assessment), McGill Melzack Pain Questionary Form, SF36 and Visual Analogue Scale. Results: There wasn't found a significant relationship between the REBA total score of the participants and the McGill Melzack pain total score(p=0,291), the REBA total score and the Visual analog scale rest score(p=0,326) and activity score(p=0,472). There wasn't found a significant relationship between the REBA total score of the participants and SF36 scores SF36-1(0,922), SF36-2(0,895), SF36-3(0,428), SF36-4(0,442), SF36-5(0,386), SF36-6(0,871), SF36-7(0,933), 363). Discussion: In the study we carried out to examine the relationship between the working postures quality of life the municipal cleaning workers and pain, there wasn't found a relationship between the risk of working posture, pain and quality of life. As a result of our study, it was concluded that risk levels are high for cleaning workers in their working posture and movements, therefore, it is recommended to give accurate education to those who perform this task.
doi:10.30720/ered.772124 fatcat:dsfpyavmljgkhobcimz73x7dmu