Oxidant-induced dopamine polymerization for multifunctional coatings

Qiang Wei, Fulong Zhang, Jie Li, Beijia Li, Changsheng Zhao
2010 Polymer Chemistry  
doi:10.1039/c0py00215a fatcat:tui6y4r6t5dq7nrl4cqcz6z3v4