Choice for the removal of bloody cerebrospinal fluid in postcoiling aneurismal subarachnoid hemorrhage: external ventricular drainage or lumbar drainage?

Li Hongyu
2014 Turkish Neurosurgery  
AIm: External ventricular drainage (EVD) and lumbar drainage (LD) are the most widely used procedures for continued bloody cerebrospinal fluid drainage. Each has his own advantages and disadvantages. Here, we compared complications and clinical outcomes in patients with World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS) grade III aneurysmal subarachnoid hemorrhage (aSAH) who underwent coil placement followed by EVD or LD. mATERIAL and mETHods: In this prospective, controlled study, all patients
more » ... with aSAH classified as WFNS grade III who underwent coil placement at our institution were divided randomly into 2 groups: the EVD group and the LD group. The ratios of intracerebral hemorrhage, vasospasm, infection, duration of catheter placement, hydrocephalus, and Glasgow outcome scale (GOS) after 2 months of onset were analyzed between the 2 groups. REsuLTs: A total of 148 patients (mean age 56.8 years) were enrolled in this study. Seventy-six patients were assigned to the EVD group, and 72 patients were assigned to the LD group. The average time interval from stroke onset to surgery was 35.1 h. Compared with the EVD group, the LD group had a lower incidence of intracerebral hemorrhage, slightly higher rates of infection and hydrocephalus, and similar vasospasm and chronic hydrocephalus rates, durations of catheter placement, and GOS scores at 2 months after onset. CoNCLusIoN: In order to improve the clinical outcomes of patients with aSAH, we suggest that LD is better than EVD for patients with WFNS grade III aSAH who underwent coil placement. ÖZ AmAÇ: Eksternal ventriküler drenaj (EVD) ve lomber drenaj (LD), kanlı serebrospinal sıvının drenajı için en sık kullanılan işlemlerdir. Her birinin kendi avantaj ve dezavantajları vardır. Burada Dünya Nöroşirürji Dernekleri Federasyonu (WFNS) derece III anevrizmal subaraknoid kanaması (aSAK) olan ve sarmal (koil) yerleştirme sonrasında EVD veya LD yapılan hastalarda komplikasyonlar ve klinik sonuçları karşılaştırdık. yÖNTEm ve GEREÇLER: Bu prospektif, kontrollü çalışmada WFNS derece III olarak sınıflandırılan ve hastanemizde sarmal yerleştirilen tüm hastalar rastgele olarak 2 gruba bölündü: EVD grubu ve LD grubu. Bu iki grup intraserebral kanama, vazospazm, enfeksiyon, kateter yerleştirme süresi, hidrosefali ve başlangıçtan 2 ay sonra Glasgow sonuç ölçeği (GOS) değerleri açısından karşılaştırıldı. BuLGuLAR: Çalışmaya toplam 148 hasta (ortalama yaş 56,8 yıl) kaydedildi. EVD grubunda 76 hasta ve LD grubunda 72 hasta vardı. İnmenin başlamasından cerrahiye kadar ortalama süre 35,1 saatti. EVD grubuna göre LD grubunda intraserebral kanama insidansı daha düşüktü, enfeksiyon ve hidrosefali oranı biraz daha yüksekti ve vazospazm ve kronik hidrosefali oranları, kateter yerleştirme süresi ve başlangıçtan 2 ay sonra GOS puanı benzerdi. soNuÇ: aSAK hastalarında klinik sonuçların düzelmesi açısından, koil yerleştirilmiş WFNS derece III aSAK hastalarında LD'nin EVD'den daha iyi olduğunu düşünüyoruz. ANAHTAR sÖZCÜKLER: Anevrizmal subaraknoid kanama, Kanlı serebrospinal sıvı, Eksternal ventriküler drenaj, Lumber drenaj Corresponding Author: hongyu lI /
doi:10.5137/1019-5149.jtn.9837-13.2 pmid:25269046 fatcat:dl223lcue5b7do4i3bwdcn2ubq