Measuring the Quality of Service Perceived in Trimester Education Applications: A Study Carried on Students and Graduates of Office Management and Executive Assistance Program in Naci Topçuoğlu Higher Vocational Schools

Gamze AY, Mustafa UÇAR
2016 Gaziantep University Journal of Social Sciences  
Özet Bu çalışmanın amacı, yükseköğretimdeki trimester eğitim uygulamalarında algılanan hizmet kalitesini ölçmektir. Meslek yüksekokullarında verilen eğitimin ana amacı sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü piyasaya sağlamaktır. Rekabet şartlarının her geçen yıl artmasıyla, endüstrinin hızla değişen yapısına ayak uydurabilmek için üniversite öğrencilerinin uygulamalı eğitim sürelerinin uzatılması elzem olmuştur. Araştırmada veri toplamak amacıyla anket yöntemi kullanılmıştır. Alanyazında
more » ... ğitim alanında hizmet kalitesi algısını ölçen çalışmalar yapılmıştır ancak; trimester uygulaması ile ilgili hizmet kalitesi algısını ölçen bir çalışmayla karşılaşılmamıştır. Araştırmada trimester eğitim modelinde eğitim alan öğrencilerin vermiş oldukları cevaplar doğrultusunda elde edilen veriler SPSS 21.0 istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırma grubunu Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu'nda trimester modelinde eğitim alan Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programının öğrencileri ve mezunları oluşturmaktadır. Bu çalışmada, trimester eğitim uygulamaları kapsamında yer alan araştırma grubunun hizmet kalitesine ilişkin algı düzeylerinin bazı değişkenler açısından farklılaşması istatistikî olarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak araştırma hipotezi kapsamında yapılan 658 analizler ile trimester öğrencilerinin memnuniyet düzeylerinde değişkenler açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılaşmalar olduğu tespit edilmiştir. Trimester araştırma grubu üniversite tercihlerini ilk olarak sınavda almış oldukları puana, ikinci olarak ise kolaylıkla iş bulabilme durumuna göre yapmaktadır. Öğrencilerin bölümlerini istekli tercih durumu %62,4 iken, daha sonraki memnuniyet durumlarının %80,2 olduğu görülmüştür. Eğitim alınan meslek grubunda kız öğrencilerin cinsiyet ayrımı yapıldığı algısı erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Trimester sitemindeki iki dönem stajın zorunlu olmasından memnun olunduğu ve memnun olanların hizmet kalitesi algılarının da yüksek olduğu görülmüştür. Trimester öğrencilerinin genel olarak hizmet kalitesi algılarınıı yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Abstract Objective of this study is to measure quality of the service perceived in trimester education applications in higher education. The main aim of education given in higher vocational schools is to provide industry with the qualified manpower needed. Due to annual increases in competitive conditions it is necessary to extend the duration of applied education provided to undergraduates to keep up with the rapidly changing structure of industry. To collect data a survey method was used in this research. There is no study in literature concerning with trimester. The data obtained from the answers given by undergraduates who were educated in the trimester education model were analyzed with SPSS version 21.0 statistics package program. The research group was comprised of students and graduates of Office Management and Executive Assistance Program who were studying in trimester model of Gaziantep University Naci Topçuoğlu Higher Vocational School. In this study, research group's, that were included in the scope of trimester education applications, differentiating perception levels related to quality of service were analyzed statistically in terms of certain variables. Consequently, statistically significant differences were detected between analyses performed in the scope of research hypothesis and the trimester students' satisfaction levels.
doi:10.21547/jss.256731 fatcat:7hbojtvbejdzjgwhllm2s7ucwy