TIPE-mediated up-regulation of MMP-9 promotes colorectal cancer invasion and metastasis through MKK-3/p38/NF-κB pro-oncogenic signaling pathway

Huiyu Chen, Yuhan Ye, Yan Yang, Mengya Zhong, Lei Gu, Zhaopu Han, Jinhua Qiu, Zhongchen Liu, Xingfeng Qiu, Guohong Zhuang
2020 Signal Transduction and Targeted Therapy  
doi:10.1038/s41392-020-00276-7 pmid:32843639 fatcat:srs77hifpbdljptjsdslrud35i