A new method of predicting the saturation pressure of oil reservoir and its application

Guoyi Yu, Feng Xu, Yingzhi Cui, Xiangling Li, Chujuan Kang, Cheng Lu, Siyu Li, Lin Bai, Shuheng Du
2020 International journal of hydrogen energy  
h i g h l i g h t s Machine learning could be used to determine oil saturation pressure. The new method is simple and accurate for rapid calculation. The new method lays a foundation for fossil hydrogen energy development. ScienceDirect j ou rnal h ome pag e: www.elsevier.com/loca te/he i n t e r n a t i o n a l j o u r n a l o f h y d r o g e n e n e r g y 4 5 ( 2 0 2 0 ) 3 0 2 4 4 e3 0 2 5 3
doi:10.1016/j.ijhydene.2020.08.042 fatcat:zamxb7c2mvcdfopp6nhmnyy5gq