The first palladium-catalyzed 1,4-addition of terminal alkenes to acrylate esters

Pei Liu, Heng-shan Wang, Ying-ming Pan, Wei-long Dai, Hong Liang, Zhen-Feng Chen
2013 Chemical Communications  
doi:10.1039/c3cc41742e pmid:23632862 fatcat:dxznnk3xanaohp54dycrenej6e