Düzeltme: 0-18 yaş çocuk ve adolesanlarda büyüme eğrileri

Ahmet Öztürk
2013 Türkiye Aile Hekimliği Dergisi  
künyeli yaz›daki iki tabloda bask› sonras› hata tespit ettiklerinden dolay›, söz konusu iki tabloyu (Tablo 7 ve 9) düzetilmifl haliyle tekrar göndermifllerdir. Tablo 7 ve 9 düzeltilmifl haliyle devam eden iki sayfada yer almaktad›r. Düzeltme: 0-18 yafl çocuk ve adolesanlarda büyüme e¤rileri Düzeltme | Erratum 2013 © Yay›n haklar› Türkiye Aile Hekimleri Uzmanl›k Derne¤i'ne (TAHUD) aittir. Deomed Yay›nc›l›k taraf›ndan yay›mlanmaktad›r. Bu makalenin koflullu kullan›m haklar› Deomed Yay›nc›l›k ve
more » ... HUD taraf›ndan Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisans› arac›l›¤›yla bedelsiz sunulmaktad›r.
doi:10.2399/tahd.13.00142 fatcat:ul6zbwvnajhf5kb6tbsn5kufdi