İç Savaşların Kadın Üzerindeki Etkisi: Somali Örneği

Osman ŞEN
2021 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  
Öz: Çalışmada Somali İç Savaşı bağlamında kadının kontrolsüz ortamlarda maruz kaldığı şiddet türevleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Kadının maruz kaldığı şiddetin yanı sıra iç savaş ortamındaki rolleri tartışılmıştır. Bu tartışma feminist yaklaşımın ön kabullerinden ziyade ontolojik olarak kadının maruz kaldığı şiddete ve şiddetin çözümü olarak kadına odaklanmıştır. Kadının Somali İç Savaşı'nda sadece güncel şiddetten etkilenmediği aynı zamanda geleneksel statüsü nedeniyle oluşan sorunlarla da
more » ... uğraştığı gözlemlenmiştir. Bu sorunlara El-Kaide ideolojisini takip edene örgütlerinde dahil olmasıyla kadının temel haklarını dahi kullanma da oldukça zorlandığı müşahede edilmiştir. Kadınların maruz kaldığı şiddetin yanı sıra iç savaş ortamındaki rolleri tartışılmıştır. Akabinde kadının iç savaşta rolünün ve çözümün bir parçası olup olamayacağının irdelenmesi amacıyla uluslararası toplumun Somali'de barışın tesisine dair çabaları mercek altına alınmıştır. Uluslararası toplum Kadın'ın Somali'de durumunu iyileştirmek amacıyla BM bünyesinde çeşitli tedbirler almıştır. Bu tedbirlerden bir kısmı kadınların şiddete maruz kalmasını önleme çabasıyken bir kısmı kadınları barışın tesisi sürecine katmak şeklinde gerçekleşmiştir. Bu tedbirler sayesinde kadınlar bağımsız olarak topluma katkı sağlamaya başlamıştır. El-Kaide ideolojisini takip eden örgütler bu gelişmelerden rahatsız olmuş ve bu kadınları hedef almaya başlamıştır. Bu saldırılar, kadınların siyaset, bürokrasi ve toplumsal hayata daha fazla katkı sağlamasının barışın tesisine katkı sağlayacağı şeklindeki önermeyi doğrular niteliktedir.
doi:10.18506/anemon.962054 fatcat:tfc6qa7fbrhbpgn74voza2qey4