Optimisation of the breeding value model of Simmental bull sires

Jovanka Panic, V. Vidovic
2006 Biotechnology in Animal Husbandry  
Apstrakt: U analizu je uklju eno ukupno 245 krava, k eri deset bikova, koje su ostvarile ukupno 548 laktacija u periodu od 2000. do 2003. godine na dve farme, "Ba ka" i "Pobeda", na dobru "Krivaja". U ovom istraživanju, u model su uklju eni uticaji farme, godine, sezone i laktacije po redu. Oplemenjiva ke vrednosti su izra unate za sve osobine (prinos mleka i mle ne masti, sadržaj mle ne masti i perzistenciju prinosa mleka). Bikovi su rangirani na osnovu prose nog prinosa mleka koji su ostvarile njihove k eri.
doi:10.2298/bah0606011p fatcat:mdwwlotrjzgajadwzbqfcmut2q