Państwo i Społeczeństwo Kraków 2016 STEREOTYPY W PROCESIE INTEGRACJI AKADEMICKIEJ POD REDAKCJĄ MAŁGORZATY LEŚNIAK

Rok Xvi
2016 unpublished
Sekretarz redakcji: Halina Baszak-Jaroń Adres redakcji: ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1 30-705 Kraków tel. (12) 25 24 665, 25 24 666 e-mail: wydawnictwo@kte.pl Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych. Decyzja o opublikowaniu tekstu uzależniona jest od opinii recenzentów. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów przeznaczonych do druku. Teksty powinny być przesyłane w dwóch egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną.
fatcat:xyns4hd7zrdbdiitamu6edd7yq